Aktuality

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 6. marca 2019 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3 na prízemí budovy UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., odbornej asistentky na FPV UCM v Trnave, na tému „Plasticita génovej expresie v rastlinách v dôsledku pôsobenia environmentálneho stresu“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom ,,Molekulárna fyziológia odpovede rastlín na environmentálne stresy“  v študijnom odbore 4.2.3. molekulárna biológia.

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
dekan FPV UCM v Trnave

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Zdroj: Dekanát FPV
Dátum vloženia: 23.1.2019