Aktuality

Témou konferencie Educom 2023 bude vzdelávanie

Odborníci budú už 7. decembra diskutovať o aktuálnych trendoch psychosociálnej podpory v edukácii a tiež o príprave na aktívne starnutie v procese inkluzívneho vzdelávania.

Cieľom 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie je vytvoriť priestor na prezentáciu a komunikáciu uvedených otázok:

  • možnosti psychosociálnej podpory v súčasnej edukácii na primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania,
  • možnosti psychosociálnej podpory v súčasnej edukácii na terciárnom stupni vzdelávania,
  • edukačné aspekty aktívneho starnutia,
  • zručnosti a kompetencie edukátorov v kontexte inkluzívneho vzdelávania.

„Rôznorodosť a rozmanitosť v škole, ale aj v spoločnosti má byť vnímaná ako niečo prirodzené a bežné, a preto je nevyhnutná psychosociálna podpora v edukácii, ktorá môže zvýšiť možnosti úspechu všetkých edukantov. V intenciách uvedeného však možno pripomenúť, že nielen deti a mládež vstupujú do edukačných zariadení a inštitúcií, ale aj ľudia dospelí a starší. Prirodzenou súčasťou života všetkých ľudí bez výnimky sú procesy starnutia a edukačné systémy sa musia vysporiadať s výzvou ako zabezpečiť prípravu všetkých edukantov na ich aktívne starnutie a ďalšie vzdelávanie,“ uvádzajú organizátori z Filozofickej fakulty UCM.

Z vedeckej konferencie bude publikovaný monotematický zborník vedeckých štúdií v edícii Pedagogica Actualis. Konferencia sa bude realizovať kombinovane, a to formou prezenčnej účasti v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda, v prípade zahraničných účastníkov bude možné online pripojenie prostredníctvom webovej platformy MS TEAMS.

Predbežný program

09.00 – 09.30 Prezentácia účastníkov
09.45 – 10.00 Otvorenie a príhovory hostí
10.00 – 12.00 Hlavné referáty s diskusiou
12.00 – 13.00 Obedňajšia prestávka
13.00 – 16.00 Rokovanie v sekciách vedeckej konferencie
16.15 Záver konferencie a neformálne posedenie

Organizačné pokyny

Registrácia na konferenciu.

Účasť na konferencii je bez poplatku.

Viac Informácií TU.
Zámerom medzinárodnej vedeckej konferencie je tiež prezentovať čiastkové výsledky projektov riešených na FF UCM v Trnave, konkrétne projekty Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie (BIN SGS 02_2021_002) a Podpora zdravia a pohody študentov prostredníctvom inkluzívnej edukácie na terciárnom stupni (KEGA 004UCM-4/2022).

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: FF UCM
Dátum vloženia: 23.11.2023