Aktuality

Nie je to iba o filozofii. Budúci psychológovia, učitelia či tlmočníci sa u nás školia v špecializovaných učebniach

Na Filozofickej fakulte UCM v Trnave je k dispozícii viacero študijných programov. Na svoje si prídu zanietení filozofi, etnológovia, učitelia či jazykári. Ponuka je široká, miera uplatnenia absolventov vysoká a rôznorodá.

FF UCM je moderná a dynamická fakulta, ktorá spája pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, podporuje aktuálne trendy výskumu a vzdelávania. 

Napríklad v dôsledku pandémie COVID-19 zriadila fakulta Centrum psychologického poradenstva a výskumu, ktoré má tri súčasti. Okrem výskumného a školiaceho pracoviska funguje aj psychologická poradňa, ktorá poskytuje študentom aj pracovníkom UCM bezplatné komplexné poradenstvo, pomoc a podporu v rôznych životných situáciách. Katedra filozofie a aplikovanej filozofie sa zase môže pochváliť prestížnym Centrom bioetiky, ktoré založil profesor Peter Sýkora v roku 2008 ako prvé centrum svojho druhu na Slovensku. Zameriava sa na výskum vplyvu moderných technológií na človeka, hodnoty a spoločnosť. Skúma problémy, ktoré trápia globálnu spoločnosť v 21. storočí. Okrem toho na fakulte fungujú aj ďalšie centrá, napríklad Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj, Centrum vysokoškolskej pedagogiky či Výskumné centrum Mateja Bela. Na fakulte sa toho deje veľa, stačí si vybrať z množstva programov a poslať prihlášku.

Špeciálne učebne

Pre experimenty a vedeckú prácu sú zriadené viaceré laboratóriá. V psychologickom môžu študenti využívať rôzne testy na diagnostiku inteligencie či špeciálnych schopností ako jemná motorika, reakčný čas, pamäť, schopnosť koncentrácie pod tlakom, testovať môžu aj agresivitu, zvládanie stresu a iné. Súčasťou je tiež tréningová miestnosť. Študenti učiteľských študijných programov majú zase pedagogické laboratórium, v ktorom sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov a profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. 

Fakulta má aj plne vybavené tlmočnícke laboratórium, v ktorom sa nachádzajú profesionálne prekladateľské kabínky. Študenti si tak priamo cvičia základy tlmočenia, vyučuje sa tu i fonetika a fonológia cudzích jazykov a komunikatívne zručnosti. Fakulta ponúka štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka v odbornej komunikácii. Jazyky možno študovať i v rámci učiteľských programov.

Bohatý študentský život

Na FF UCM to, samozrejme, nie je len o štúdiu. Nezabúdame ani na študentský život, ktorý sa deje aj mimo školských lavíc. Študenti sa združujú v rôznych kluboch a záujmových organizáciách. Milovníci slova sa môžu sebarealizovať v študentských časopisoch Parazol alebo Via Historiae, diskutéri zasa v Psychoklube združujúcom najmä študentov katedry psychológie, ktorí organizujú rôzne diskusie s vyučujúcimi či odborné debaty. Milovníkov kultúry a budúcich etnológov zase potešia terénne výskumy, ako aj tematické stretnutia a besedy (napríklad Litovské poobedie). Účasť na zahraničnej mobilite v rámci rôznych programov počas štúdia je pre študentov priam samozrejmosťou.

Široké uplatnenie

Uplatnenie absolventov FF UCM je naozaj rôznorodé. Absolventi neučiteľských odborov štúdia sa uplatňujú vo vedeckom výskume, v prostriedkoch masovej komunikácie, redakciách, vydavateľstvách, kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách a zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách alebo ako osvetoví a manažérski pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania.

Absolventi študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v rôznych kombináciách sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, ako učitelia základných škôl, ale uplatňujú sa tiež aj na rôznych pozíciách mimo vzdelávacej sféry.Akreditované študijné programy

Všetky nájdete v tomto dokumente, podmienky prijímacieho konania a ďalšie informácie sa nachádzajú na tejto stránke.

Termín podania prihlášok je 30. apríla 2024.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andej Brník, PhD.
Zdroj: FF UCM, PR UCM
Dátum vloženia: 28.2.2024