Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Úvod do seminárov pre doktorandov - vedecká integrita a etika

V rámci prvej prednášky "Úvod do seminárov pre doktorandov - vedecká integrita a etika", ktorá sa uskutočnila 3. marca 2023 prostredníctvom MS Teams, prorektorka doc. Ildikó Matušíková, PhD. prezentovala kľúčové hodnoty a postoje univerzity k otázkam etiky a integrity vedy, pričom sa  dotkla aj tém ako otvorená veda, princípy rovnosti príležitostí na UCM či riziká umelej inteligencie.

Zdôraznila, že etické hľadisko by malo byť v popredí každého vedeckého výskumu a výskumní pracovníci musia zabezpečiť, aby ich práca spĺňala najvyššie etické normy. Hoci tieto normy sú univerzálne, pre jednotlivé vedné oblasti sa dôraz a požiadavky na vedeckú integritu a etiku môžu líšiť. V sociálnych a humanitných vedách je napríklad dôležité od účastníkov štúdie získať informovaný súhlas s výskumom a zabezpečiť, aby účastníci rozumeli povahe výskumu, potenciálnym rizikám a prínosom a svojmu právu kedykoľvek odstúpiť. Výskumníci musia zabezpečiť aj ochranu súkromia a dôvernosti účastníkov a bezpečnosť všetkých informácií, ktoré možno identifikovať. Pre technické a prírodné vedy sú kľúčové mnohé metodologické aspekty ako čestné a spoľahlivé merania, nezávislé opakovania či správna štatistická analýza.

Všetci výskumníci sú však povinní zodpovedne a transparentne spravovať údaje z výskumu a zdieľať svoje údaje s vedeckou komunitou, aby podporili ich replikáciu a ďalší výskum. Prorektorka zdôraznila dôležitosť a potrebu tzv. peer review  (z angl. „kontrola/revízia seberovnými“), recenzné hodnotenie alebo recenzné konanie výsledkov či práce tretími osobami (spravidla odborníkmi) činnými v rovnakej oblasti. Je to najlepší spôsob zabezpečenia toho, že štúdia spĺňa najvyššie vedecké normy.

Prorektorka sa vo svojej prednáške pristavila pri probléme plagiátorstva a predostrela aj kľúčové koncepty otvorenej vedy, ku ktorým UCM postupne konverguje.  

Na záver všetkých doktorandov vyzvala k poskytnutiu spätnej väzby o seminároch (vrátane tohto prvého) v záujme spätnej väzby a konštruktívnej kritiky ako žiadanej súčasti akademickej práce. 


doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave odbor biochémia, a neskôr získala titul PhD. v odbore genetika. Po absolvovaní viacerých stáží v zahraničných laboratóriách v Holandsku, Dánsku a Rakúsku pracovala v Ústave genetiky a  biotechnológií rastlín SAV v Nitre. Tu pôsobila ako výskumná pracovníčka v oblasti molekulárnej fyziológie rastlín pri odpovediach na environmentálny stres. Vo výskume v danej problematike pokračovala aj na Katedre ekochémie a  rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde habilitovala v odbore molekulárna biológia. Na UCM pôsobila krátko ako prorektorka pre vonkajšie vzťahy, aktuálne je prorektorkou pre vedu a  výskum. 

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 6.3.2023
Dátum aktualizácie: 13.4.2023