Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Prednáška prof. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. s názvom „Úvod do seminárov pre doktorandov – novinky a stále platné princípy na UCM“

Pozývame Vás na prednášku prorektorky pre vedu a výskum UCM prof. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. s názvom "Úvod do seminárov pre doktorandov – novinky a stále platné princípy na UCM", ktorá sa uskutoční 29. septembra 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.

Úvodná prednáška pre doktorandov ponúka novým aj skúsenejším doktorandkám a doktorandom stručné vyhodnotenie iniciatív pre podporu doktorandov v minulom akademickom roku. Okrem toho predstaví prehľad o nových konceptoch a formách podpory pre doktorandský program na UCM pripravený Oddelením pre vedu a výskum. Časť prednášky je venovaná aj dôležitým princípom, ktoré sú platné na UCM v oblasti práv a  povinností študentov pri ich práci  v rámcoch vedeckej integrity a etiky. Prezentované budú aj nástroje, ktoré univerzita ponúka pre doktorandov na ich uplatňovanie. Ambíciou prednášky je okrem informovania o novinkách aj prezentovanie silného záujmu oddelenia o dialóg s doktorandkami a doktorandmi smerujúci k spoluformovaniu kvalitného a úspešného doktorandského programu na UCM.

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave odbor biochémia, a neskôr získala titul PhD. v odbore genetika. Po absolvovaní viacerých stáží v zahraničných laboratóriách v Holandsku, Dánsku a Rakúsku pracovala v Ústave genetiky a  biotechnológií rastlín SAV v Nitre. Tu pôsobila ako výskumná pracovníčka v oblasti molekulárnej fyziológie rastlín pri odpovediach na environmentálny stres. Vo výskume v danej problematike pokračovala aj na Katedre ekochémie a  rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde habilitovala v odbore molekulárna biológia. Za profesorku bola vymenovaná v odbore habilitačného a inauguračného konania molekulárna biológia. Na UCM pôsobila krátko ako prorektorka pre vonkajšie vzťahy, aktuálne je prorektorkou pre vedu a  výskum.

Link na pripojenie → TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 14.9.2023