CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program

Základné údaje o programe CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.

Národná kancelária programu CEEPUS (National CEEPUS Office - NCO) je založená v každej členskej krajine. Každá krajina rozhoduje o rozpočte, ktorý prideľuje na fungovanie kancelárie, ako aj na financovanie mobilít.

Úlohou kancelárie je:

 • propagovať program vo svojej krajine v úzkej spolupráci s centrálnou kanceláriou a ostatnými národnými kanceláriami členských krajín,
 • prijímať prihlášky,
 • pripravovať stretnutia národnej komisie,
 • pripravovať výberové konanie pre prihlášky do sietí na národnej úrovni,
 • udeľovať štipendiá,
 • zabezpečovať prijatie zahraničných štipendistov v koordinácií s prijímajúcimi univerzitami,
 • zabezpečovať platby štipendií prichádzajúcim zahraničným štipendistom,
 • zabezpečovať refundáciu cestovného pre odchádzajúcich slovenských štipendistov,
 • prijímať správy z mobilít – štipendijných pobytov slovenských štipendistov,
 • pripravovať národné správy,
 • zabezpečovať hodnotenie programu na národnej úrovni.

Na Slovensku je Národná kancelária programu CEEPUS v SAIA, n. o.,  stránka programu:

CEEPUS siete na UCM:

Fakulta prírodných vied: CZ 212
Filozofická fakulta: Katedra slovenského jazyka a literatúry: AT 37