Cena rektora

Cena rektora UCM v Trnave v oblasti vedeckovýskumnej, pedagogickej a umeleckej  je udeľovaná každoročne tvorivým pracovníkom UCM za významný prínos k vedeckému poznaniu, za významnú publikáciu alebo za významné umelecké dielo – a to v nasledujúcich kategóriách:

 • prírodné vedy,
 • spoločenské a humanitné vedy,
 • umenie.

Udeľovanie ceny upravujú Zásady udeľovania ceny rektora z  8. marca 2011.

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2022/23, inaugurácie rektorky UCM a oslave 25. výročia vzniku univerzity boli udelené ocenenia.

Cena rektorky za výnimočné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti, a študentom za výborné výsledky prípadne reprezentáciu univerzity, vynikajúcim vedecko - pedagogickým zamestnancom univerzity. Ocenenie dostali:

 • Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
 • Mgr. Slávka Gracová, PhD. a Mgr Martin Graca, PhD.
 • Mgr. Helena Farská
 • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
 • RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.
 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
   

Rektorka ocenila Cenou rektorky aj vybrané študentky a študentov univerzity, za výborné výsledky v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, aktívnu participáciu v dobrovoľníckych činnostiach a  pozitívnu reprezentáciu a  propagáciu univerzity a jej fakúlt. Ocenené študentky a študenti:

 • Bc. Kristína Juríková z Fakulty sociálnych vied UCM
 • Mgr. Šimona Tomková z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnava
 • Bc. Jakub Bogár z Fakulty zdravotníckych vied UCM
 • Henrieta Kolníková z Filozofickej fakulty UCM
 • Bianka Tóthová z Fakulty prírodných vied UCM
 • Rafaela Katarína Repiská z Inštitútu manažmentu UCM

Za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity za rok 2020/21 boli ocenení zamestnanci UCM v Trnave  Cenou rektora 2021 za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity (odovzdané na Slávnostnom otvorení akademického roka 2021/22, 20.9.2021)

 • doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
 • doc. Ing. Dušan Valigura, PhD.
 • doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
 • doc. Ing. Jana Šujanová, PhD.
 • Mgr. Juliana Mináriková, PhD.
 • prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD.           

Za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity boli ocenení zamestnanci UCM v Trnave  Cenou rektora 2020 za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity. Odovzdanie ocenení bolo realizované dňa 16.09.2020 sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roku 2020/21 v prostredí Akademického klubu UCM ( vzhľadom na protipandemické opatrenia.
(viac TU)
Ocenení:

 • prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (FSV)
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. (FF)
 • PhDr. Peter Murár, PhD. (FMK)
 • RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD. (FPV)
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. FZV)
 • Univerzitný folklórny súbor TRNAFČAN, ktorý oslávil v minulom roku (2019) 20. výročie založenia súboru.

Ceny rektora za výnimočné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti  vybraným zamestnancom a za príkladnú reprezentáciu univerzity študentom boli na Slávnostnom otvorení akademického roka 2019/2020 (23.9.2019) udelené:

 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.,
 • prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.,
 • prof. Dr. Roman Horváth, PhD.,
 • prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.,
 • doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.,
 • volejbalistky HIT UCM v Trnave: Nina Vasková, Renáta Vojtechová, Adriana Límová, Sarah Sedlářová, manažér Pavol Mančák a tréner Rasťo Filípek,
 • Bc. Adrián Adamec z FMK UCM,
 • Bc. Barbora  Kalná  a Bc. Peter Hrdlička z FSV UCM,
 • Mgr. Miroslava Kopúňová z FF UCM.