Kolégium rektorky UCM

Kolégium rektora UCM je stály poradný orgán rektora UCM na operatívne riešenie najmä tých otázok, ktoré sa týkajú základných zložiek školy – fakúlt, inštitútov. Na zasadnutie kolégia rektora UCM je možné prizvať aj členov akademickej obce UCM, ostatných zamestnancov UCM a hostí.