Oddelenie ekonomických činností

Vedúca

Ing. Beáta Majerníková
Kancelária: Bučianska, miestnosť 317
Telefón: 033 5565 160
E-mail: beata.majernikovajohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníčky

Referentka pre rozpočet
Iveta Siváková
Kancelária: Bučianska, miestnosť 318
Telefón: 033 5565 161
E-mail: iveta.sivakovajohn(zav.)doeucm.sk

Finančná účtovníčka
Alena Holúbková
Kancelária: Bučianska, miestnosť 323
Telefón: 033 5565 134
E-mail: alena.holubkovajohn(zav.)doeucm.sk

Finančná účtovníčka
Marta Bartošová
Kancelária: Bučianska, miestnosť 323
Telefón: 033 5565 134
E-mail: marta.bartosovajohn(zav.)doeucm.sk

Finančná účtovníčka
Zuzana Machovičová
Kancelária: Bučianska, miestnosť 323
Telefón: 033 5565 134
E-mail: zuzana.machovicova(zav.)ucm.sk

Finančná účtovníčka
Martina Rišková
Kancelária: Bučianska, miestnosť 322
Telefón: 033 5565 166
E-mail: martina.riskovajohn(zav.)doeucm.sk

Finančná účtovníčka
Soňa Hanusová
Kancelária: Bučianska, miestnosť 322
Telefón: 033 5565 167
E-mail: sona.hanusovajohn(zav.)doeucm.sk

Finančná účtovníčka
Viera Vašková
Kancelária: Bučianska, miestnosť 319
Telefón: 033 5565 163
E-mail: viera.vaskovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pokladne
Oľga Lackovičová
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, prízemie
Telefón: 033 5565 165
E-mail: olga.lackovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pre rozpočet a spracovanie ZPC
Eva Lojdová
Kancelária: Bučianska, miestnosť 319
Telefón: 033 5565 163
E-mail: eva.lojdovajohn(zav.)doeucm.sk

Referent pre rozpočet a ekonomické činnosti
Ing. Darina Ševčíková
Telefón: 033 5565 164
E-mail: darina.sevcikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mzdová účtovníčka
Jarmila Klempová
Kancelária: Bučianska, miestnosť 320
Telefón: 033 5565 168
E-mail: jarmila.klempovajohn(zav.)doeucm.sk

Mzdová účtovníčka
Katarína Svobodová Binovská
Kancelária: Bučianska, miestnosť 320
Telefón: 033 5565 168
E-mail: katarina.svobodovajohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie ekonomických činností vykonáva najmä túto agendu:

 • pripravuje návrh rozpočtu rektorátu a centrálne financovaných súčastí UCM;
 • vyjadruje sa k návrhom finančných plánov fakúlt a súčastí;
 • pripravuje návrh na rozdelenie dotácií pre jednotlivé súčasti UCM;
 • koordinuje, usmerňuje a kontroluje proces rozpočtovania na UCM;
 • zabezpečuje štvrťročné syntetické bilancovanie nákladov na hlavné a súvisiace činnosti jednotlivých súčastí UCM, osobitne nákladov financovaných z dotačných prostriedkov v členení podľa funkčnej, programovej a rozpočtovej klasifikácie;
 • zabezpečuje štvrťročné bilancovanie výnosov z jednotlivých činností UCM;
 • pripravuje návrh výročnej správy o hospodárení UCM;
 • spracúva údaje, informácie a prehľady o hospodárení pre vedenie UCM, ministerstvo a pre štatistické orgány;
 • účtuje v sústave podvojného účtovníctva a to skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva (stav, pohyb a rozdiely majetku a záväzkov, náklady a výnosy alebo výdavky a príjmy a výsledok hospodárenia) do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia;
 • koordinuje obeh účtovných dokladov, postup ich spracovania a vykonáva ich formálnu kontrolu;
 • vedie základné analytické a syntetické účtovníctvo všetkých hospodárskych a finančných operácií;
 • sleduje finančný vzťah UCM k štátnemu rozpočtu, plnenie plánu výnosov a nákladov UCM;
 • sleduje stav a pohyb finančných prostriedkov na účtoch a vo fondoch a poskytuje finančno-vecný prehľad o bilančných stavoch UCM a priebehu realizácie jednotlivých projektov;
 • vypracúva účtovné závierky a výkazy za UCM a podklady do výročnej správy o hospodárení UCM;
 • zabezpečuje daňové povinnosti RUCM a UCM;
 • kontroluje predkontácie účtovných dokladov, účtovných operácií a stavy jednotlivých účtov rektorátu;
 • realizuje platobný styk cez informačný systém Štátnej pokladnice za rektorát a centrálne financované súčasti UCM;
 • plní daňové povinnosti rektorátu a CFS;
 • sleduje, kontroluje a likviduje pohľadávky RUCM;
 • vykonáva pokladničné operácie a hotovostný tuzemský a zahraničný platobný styk pravidelne dopĺňa pokladničnú hotovosť podľa predpokladaných denných výdavkov;
 • zabezpečuje odvody daní zo závislej činnosti;
 • zabezpečuje zrážky zo mzdy podľa rozhodnutí súdnych orgánov, orgánov štátnej moci a správy, resp. podľa dohôd so zamestnancami v prospech zamestnávateľa;
 • kontroluje dochádzku a čerpanie dovolenky;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.