Opatrenie rektora - Koronavírus

1. Na vrátnici každej budovy UCM bude na viditeľnom mieste prístupný bezkontaktný teplomer aj s náhradnými batériami. Všetci vrátnici budú poučení o jeho použití, ako aj o jeho dezinfekcii pred a po použití.
Zodpovední: referent BOZP, vedúci oddelenia hospodárskej správy

2. V každej budove UCM v priestore so zníženým pohybom študentov bude vyčlenená miestnosť pre prípad dočasnej karantény, ktorá sa nebude využívať na iný účel. Miestnosť bude vybavená telefónom, stolom a stoličkou a pitnou vodou vo fľaši. Miestnosť bude určená na dočasnú (niekoľkohodinovú) izoláciu osôb s príznakmi ochorenia Covid - 19 až do inštrukcií príslušných zdravotníckych zamestnancov.
Zodpovední: referent BOZP, vedúci oddelenia hospodárskej správy

3. Pri vchode do každej budovy bude umiestnený informačný panel s informáciou o situovaní dočasnej karanténnej miestnosti, telefónne čísla pre nahlásenie podozrenia na koronavírus, ako aj informačné plagátiky týkajúce sa koronavírusu (inštrukcie o hygiene a prevencii pred koronavírusom, ako aj potrebné opatrenia pri podozrení na toto ochorenie). Pri paneli budú umiestnené informačné letáky.
Zodpovední: vedúca oddelenia práce s verejnosťou, vedúci oddelenia hospodárskej správy

4. Na vrátnici každej budovy UCM bude malý identifikačný dotazník s potrebnými údajmi ako sú meno, bydlisko, telefón, kontakt na príbuzných, príznaky ochorenia alebo nevoľnosti, cestovateľská informácia a pod..
Zodpovedná: vedúca oddelenia práce s verejnosťou

5. Každý študent alebo zamestnanec s podozrením na koronavírus musí zotrvať v dočasnej karanténnej miestnosti až do poskytnutia inštrukcií príslušnými zdravotníkmi. Neodchádza samostatne domov alebo k lekárovi.
Zodpovední: zamestnanci UCM, študenti UCM

6. Každý študent alebo zamestnanec UCM musí mať zabezpečený prístup k meraniu telesnej teploty.
Zodpovední: referent BOZP, vedúci oddelenia hospodárskej správy

7. Pri použití WC osobou s podozrením na koronavírus treba ihneď zariadiť a vykonať dezinfekciu miestnosti, vrátane kľučiek a batérií.
Zodpovedný: vedúci oddelenia hospodárskej správy

8. Každý pedagogický zamestnanec je povinný ospravedlniť neúčasť študenta na výuke z dôvodu podozrenia na koronavírus. Zmeškanú výuku bude potrebné si nahradiť podľa pokynov pedagogického zamestnanca.
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

9. Každý vedúci zamestnanec je kompetentný nariadiť prácu (home office) v domácej karanténe podriadenému zamestnancovi s objektivizovaným podozrením na ochorenie spôsobené koronavírusom.
Zodpovední: vedúci zamestnanci (rektor, dekani, kvestor, vedúci katedier, riaditeľ inštitútu, riaditeľ ústavu, vedúci oddelení a vedúci celouniverzitných útvarov)

10. Pri vstupe do jedálne budú osobitne zvýraznené požiadavky na hygienu rúk a k dispozícii dezinfekčné stojany.
Zodpovední: referent BOZP, vedúca oddelenia práce s verejnosťou

11. Oddelenie vonkajších vzťahov so spätnou platnosťou monitoruje všetky vyslania a prijatia študentov a zamestnancov do/zo zahraničia.
Zodpovedná: vedúca oddelenia vonkajších vzťahov

12. Zvážiť minimalizáciu, prípadne zrušenie podujatí organizovaných UCM až do odvolania, najmä ak ide o účasť z externého prostredia.
Zodpovední: vedúci zamestnanci

V prípade nejasností a potreby obracajte sa na krízový štáb v zložení:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., prorektor
Ing. Jana Štefánková, Ph.D., vedúca oddelenia práce s verejnosťou
Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak, vedúca oddelenia vonkajších vzťahov
Ing. Roman Mareš, vedúci oddelenia hospodárskej správy
Ing. Ivan Kopčáni, PhD., referent BOZP

Splnenie preventívnych opatrení bezodkladne hlásiť rektorovi na rektorjohn(zav.)doeucm.sk.
Termín: ihneď

V univerzitnom meste Trnava, 4. marca 2020

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. v. r.
rektor