Úvod do sociológie mládeže

Publikácia je v poradí už treťou monografiou, ktorá vyjadruje úsilia autora o etablovanie osobitej špeciálnej sociologickej teórie: Kapitoly zo sociológie mládeže (2002), Úvod do politickej sociológie mládeže (2008).

Reflektuje problematiku politickej a občianskej participácie mládeže v kontexte postsocialistického vývoja slovenskej spoločnosti:Jej cieľom je charakterizovať generačnú kontinuitu a problémové aspekty integrácie mládeže do spoločnosti.

Prvá kapitola  rekapituluje vývoj a transformáciu sociológie v česko-slovenských súvislostiach v povojnovom období, počas normalizácie a po roku 1993. Druhá kapitola sa venuje sociologickému výskumu mládeže na Slovensku – jeho etapizácii, metodologickému hodnoteniu i praktickému prieniku do mládežníckej politiky. V tretej kapitole sú s využitím teórie modernizácie analyzované podmienky a procesy charakterizujúce tranzíciu mladých ľudí z detstva do dospelosti s následnou deskripciou fenoménu občianstva a participácie mládeže v zmysle potrieb občianskej spoločnosti, ktorú ponúka štvrtá kapitola. Záverečná, piata kapitola hodnotí formovanie štátnej mládežníckej politiky na Slovensku v období rokov 1992 – 2010 a sociologickou optikou poukazuje na jej osobitosti, princípy i jednotlivé úrovne.

Publikácia je určená pre študentov sociológie, politológie, histórie a pedagogiky so záujmom o problematiku mladej generácie a jej úlohy v procesoch európskej integrácie.