Verejné obstarávanie

Zákazky VO sú dostupné na profile verejného obstarávateľa Profil organizácie - Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk).

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „univerzita“) je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK2021385861
BANKOVÉ SPOJENIE: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071935/8180
Zapísaná: v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR
Sídlo organizácie: Námestie J. Herdu, 917 01 TRNAVA
Štatutárny zástupca: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor univerzity
Telefón: +421 33 5565 128
Fax: +421 33 5565 120
Web sídlo: http://www.ucm.sk