Zahraničné vzťahy a študijné pobyty

MOBILITY ERASMUS+

Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus+, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch nájdete na samostatnej stránke: erasmus.ucm.sk.

ERASMUS+, INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ "Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami", tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.
Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. UCM v Trnave bol schválený grant pre 4 partnerské krajiny (a inštitúcie). 

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA107-046245
Trvanie projektu: 07/2018 - 09/2019 

Zastrešujúce fakulty a partnerské krajiny/inštitúcie:

Filozofická fakulta UCM:
Irak - SALAHADDIN UNIVERSITY, Erbil
Tanzánia - UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM
Srbsko - Faculty of Philosophy, University of Novi Sad

Fakulta masmediálnej komunikácie:
Malajzia - Asia Pacific University of Technology & Innovation; 

Koordinátor projektu: Mgr. Miloslav Špoták

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE UCM V TRNAVE

Otváranie priestoru pre medzinárodnú spoluprácu je nevyhnutné pre napredovanie našej univerzity, pričom je v súlade so súčasným vývojom vo vzdelávaní vo svete. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú kvalifikovaných absolventov vysokoškolského štúdia s medzinárodným presahom. Integrovanie medzinárodných prvkov do vysokoškolského vzdelávania, výmena skúseností a rozvoj jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl zvyšujú konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania, zvyšujú úroveň absolventov a posilňujú kvalitu ľudských zdrojov na vysokých školách. Týmito prvkami sa zároveň prispieva aj ku kompenzácii odlivu mozgov do zahraničia a podporuje sa aj tzv. cirkulácia mozgov, ktorá zabezpečí kontinuálnu výmenu najaktuálnejších poznatkov priamo na domácej pôde. Internacionalizáciou a zvýšením kvality vysokoškolského vzdelávania sa predpokladá posilnenie postavenia našej univerzity v rámci slovenských vysokých škôl, ale aj v európskom priestore.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda udržuje a od svojho vzniku v r. 1997 neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv prispievajú bilaterálne dohody uzatvorené v rámci programu ERASMUS+, resp. bilaterálne dohody medzi univerzitami na základe reciprocity. K 31.1.2018 bolo uzavretých celkom 120 bilaterálnych zmlúv Univerzity sv. Cyrila a Metoda a zahraničných univerzít alebo fakúlt.

Stratégia internacionalizácie univerzity: TU.

Oddelenie vonkajších vzťahov - kontakty:

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
vedúci oddelenia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112a
Telefón: 033 / 55 65 174
Mobil: 0911 057 371
E-mail: marcel.vysocky(zav.)ucm.sk

Mgr. Simona Štefíčková
referent
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Telefón: 033 / 55 65 177
E-mail: simona.stefickova(zav.)ucm.sk

Mgr. art. Lenka Slovak
referent
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Telefón: 033 / 55 65 177
E-mail: lenka.slovak(zav.)ucm.sk