Zloženie Vedeckej rady UCM

 

Menovaná/ý v odbore

Pôsobí v odbore

Predsedníčka: prof. Mgr. Katarína Slobodová
Nováková, PhD. (rektorka UCM v Trnave)

Etnológia

Historické vedy

Podpredsedníčka: doc. Mgr. Ildikó
Matušíková, PhD. (FPV, prorektorka pre
vedu)

Molekulárna
biológia

Biológia

Interní členovia:

 

 

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (FF,
prorektor pre kvalitu)

Kulturológia

Historické vedy

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (FF)

Slovenské dejiny

Historické vedy

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (FF)

Systematická
filozofia

Filozofia

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. (FF, dekanka)

Pedagogika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová,
PhD. (FF)

Cudzie jazyky a
kultúry

Filológia,
Učiteľstvo
a pedagogické
vedy

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. (FF)

Psychológia

Psychológia

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. (FSV, dekan)

Politológia

Politické vedy

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. (FSV,
prorektor pre vzdelávanie)

Verejná politika
a verejná správa

Politické vedy

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. (FSV) 

Sociálna práca

Sociálna práca

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (FSV)

Financie

Politické vedy

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindléryová,
PhD. (FSV)

Verejná politika
a verejná správa

Politické vedy

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.  (FMK, dekanka)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

prof. Ing. Alena Kusá, PhD. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
(FPV, dekanka)

Systémové
inženýrství a
informatika

Informatika

prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. (FPV)

Anorganická
chémia

Chémia

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. (FPV)

Analytická chémia 

Ekologické
a environmentálne
vedy

doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. (FPV)

Molekulárna
biológia

Biotechnológie,
Molekulárna
biológia

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (FZV)

Vnútorné choroby

Zdravotnícke vedy

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD. (FZV)

Ošetrovateľstvo

Zdravotnícke vedy

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD. (FZV)

Ošetrovateľstvo

Zdravotnícke vedy

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. (IM, riaditeľ)

Manažment

Ekonómia a
manažment

Externí členovia:

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (TTU Trnava)

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Filológia

prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (VŠ podnikání a práva v Ostrave)

Masmediálne štúdiá

Mediální a komunikační studia

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. (Lekárska fakulta UK Bratislava)

Neurológia

Všeobecné lekárstvo

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (Pedagogická fakulta KU Ružomberok)

Pedagogika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. (Slezská
univerzita v Opave)

Štátne (ústavné)
právo

Verejná správa

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. (Prírodovedecká
fakulta UK v Bratislave)

Molekulárna
biológia

Molekulárna
biológia

prof. Ing. Maximilán Strémy, PhD. (MtF STU
v Bratislave)

Automatizácia

Informatika

prof. RNDr. František Petrovič, PhD. (Fakulta
prírodných vied a informatiky UKF v Nitre)

Ochrana
a využívanie krajiny

Ochrana
a využívanie krajiny

doc. PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
(Filozofická fakulta UKF v Nitre)

Filológia

Filológia

Vložila: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Dátum vloženia: 21.10.2022