Aktuality

  1.12.2017    Posledná rozlúčka s pánom rektorom

Sú chvíle, ako je aj táto, keď by sme si želali, aby sa nikdy nestala. Je to chvíľa posledného rozlúčenia s drahým človekom, vynikajúcim kolegom, obľúbeným pedagógom, futbalovým nadšencom a v neposlednom rade dobrým priateľom Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof., rektorom našej Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Pán rektor pôsobil na UCM v Trnave už od jej vzniku v roku 1997. Obohatený skúsenosťami, ktoré nabral počas svojho pôsobenia vo významných funkciách verejnej správy mesta, okresu a Trnavského kraja, sa ako pedagóg na Fakulte masmediálnej komunikácie podieľal na profilácii a odbornej garancii predmetov zameraných na marketing. Práve vďaka jeho schopnosti prepojiť teoretické vedomosti so skúsenosťami z praxe, bol u študentov tak obľúbený. Hoci dlhé roky okrem pedagogického pôsobenia pôsobil v riadiacej funkcii, najskôr ako prodekan a potom ako dekan na Fakulte masmediálnej komunikácie, povolanie pedagóga bolo pre neho najpodstatnejšie. Ani keď bol neskôr v roku 2010 navrhnutý a menovaný na najvyššiu pozíciu na univerzite, na post rektora a jeho povinnosti stále pribúdali, ani vtedy na študentov nezabudol. Vždy si na nich našiel čas, či už na predmetoch, ktoré učil, alebo svojou účasťou na rôznych diskusiách, prednáškach a iných mládežníckych akciách, na ktoré ho študenti často prizvali.

Svojou zanietenou prácou pedagóga, odborníka a vedúceho pracovníka zanechal pán rektor na UCM v Trnave počas svojho 20 ročného pôsobenia pevne vryté stopy. Aj vďaka jeho systematickej a usilovnej práci UCM v Trnave získala a obhájila status univerzity s komplexnou akreditáciou a významné miesto v slovenskom akademickom priestore. Počas jeho pôsobenia na univerzite prišlo k výraznému posunu a pokroku vo všetkých oblastiach rozvoja. Vznikla nová fakulta - Fakulta sociálnych vied, pred hlavnou budovou univerzity na Nám. J. Herdu sa odkrylo monumentálne súsošie patrónov Slovenska, Európy, ale predovšetkým našej univerzity, sv. Cyrila a Metoda. Úspešne sa ukončila stavba nielen reprezentatívnej auly, ale všetkých učebných priestorov na Bučianskej ulici, vytvorili sa podmienky pre vznik Detskej univerzity a Univerzity 3. veku a meno Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa pozitívne začalo skloňovať nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pod vedením pána rektora sa úspešne realizovali projekty na podporu výskumu, vývoja a vzdelávania zo štukturovaných fondov EÚ a dnes sa môžeme tešiť z moderne zariadených a vybavených učební s najmodernejšími pomôckami. Pre pána rektora boli vždy na prvom mieste spokojní študenti. Podporoval ich nielen v úspešnom štúdiu, ale aj v mimoškolských aktivitách a pamätal na ich, ako sám rád hovoril, študentský život, aby mali spomienky.

Nám pedagógom, všetkým zamestnancom univerzity, študentom a priateľom nezostáva iné, ako povedať, že aj nám, pán rektor, bolo cťou Vás poznať a pracovať s Vami a navždy zostanete v našich srdciach.

Česť Vašej pamiatke!

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér