Aktuality

Stretnutie s laureátom Nobelovej ceny za chémiu (1981) Roaldom Hoffmannom

V dňoch 25. augusta – 1. septembra 2019 sa konala európske sympózium chémie fluóru a fluórsubstituovaných zlúčenín v priestoroch úplne nového centra Nových technológií CEnT vo Varšave. Okrem množstva účastníkov z renomovaných inštitúcií najväčším lákadlom bola prednáška laureáta Nobelovej ceny za chémiu Roalda Hoffmanna (1937 Zloczow  pri Lwowe), emeritného profesora Cornellovej Univerzity NY. Profesor Hoffmann (h index = 117), ako mnohí narodení v jeho časoch prežil niekoľko strastiplných rokov (1941-1944) a po vojne sa usadil v USA (1949), kde sa po skončení Harvardskej Univerzity a po absolvovaní doktorátu venoval teoretickej chémii. Za svoje prínosy v oblasti výpočtov týkajúcich sa reaktivity a štruktúry anorganických a organických zlúčenín, o.i. rozšírenie Hückelovej metódy interpretácie molekulových orbitálov, Woodward-Hoffmanove pravidlá pre reakčné mechanizmy, bol honorovaný Nobelovou cenou za chémiu za rok 1981 spolu s japonským vedcom Kenichi Fukuim. V súčastnosti aktívne spolupracuje so skupinou organizátora sympózia prof. Wojciechom Grochalom, ktorého teraz už externým členom je aj slovenská vedkyňa Marina Derszi.

V rámci sympózia odznela aj krátka prednáška RNDr. Zity Tokárovej, PhD. z Katedry chémie Fakulty prírodných vied UCM, ktorú prof. Hoffman poctil svojou prítomnosťou a honoroval ju jeho uznaním za uvedenú prezentáciu.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 6.9.2019