Aktuality

Verejná výzva na projekty APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2019.

Dátum vyhlásenia výzvy je 12. septembra 2019, dátum ukončenia výzvy je 12. novembra 2019.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 33 mil. EUR. Finančné prostriedky sa rozdelia podľa požiadaviek v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne podľa požiadaviek pre projekty základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu.

Viac info: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2019.html

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 19.9.2019
Dátum aktualizácie: 23.9.2019