Aktuality

Udelenie cien LF zamestnancom UCM

Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu, udelil ocenenia za diela, ktoré vyšli v predošlom roku 2018. Medzi ocenenými sú i rektor UCM v Trnave  prof. Ing. Roman Boča, DrSc,, ktorý v kategórii Prémie za trojročný vedecký ohlas obsadil I. miesto a  prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., PhD. obsadila II. miesto. Ocenený bol aj náš dlhoročný kolega, ktorý pôsobil na FMK UCM - Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav i Chovanec, CSc., ktorý získal ocenenie v kategórii Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018.  

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil za diela, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku 2018:

Prémia za trojročný vedecký ohlas udelená v roku 2019 v kategórii prírodné a lekárske vedy:

I. miesto
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
II. miesto
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc., PhD.
III. miesto
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii spoločenské vedy:

Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
za dielo Postavenie a ochrana národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike, Matica slovenská

Zo Štatútu:
Literárny fond (LF) je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry.
Cena za vedeckú a odbornú literatúru (ďalej len cena) je prejavom verejného uznania za vytvorenie vedeckého alebo odborného knižného diela. Udeľuje ju výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF občanovi SR za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého, odborného diela. Do úvahy prichádzajú pôvodné knižné diela, ktoré vyšli v prvom vydaní v uplynulom kalendárnom roku, pričom rozhodujúci je údaj v tiráži. Návrhy na cenu môžu predkladať aj jednotlivci.

Menovaným srdečne gratulujeme!

Viac:
http://litfond.sk/index.php/aktuality/artikel/ceny_a_premie_za_vedecku_a_odbornu_literaturu_za_rok_2018/
http://litfond.sk/index.php/ceny/cena_za_vedecku_a_odbornu_literaturu/
Ceny a prémie výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 2019

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 30.9.2019
Dátum aktualizácie: 8.10.2019