Aktuality

Uskutočnil sa seminár Metamorfózy kvality

Ústav občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizoval 15.10. 2019 vedecko-odborný seminár s názvom „Metamorfózy kvality“. Seminár sa konal pod záštitou p. rektora UCM v Trnave, ktorý seminár prišiel slávnostne otvoriť. Partnermi seminára boli Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Slovenská asociácia pre kvalitu so sídlom v SR.

Moderátorka programu p. PhDr. Eva Habiňáková, PhD. uviedla hlavné poslanie vedecko-odborného seminára, ktorého súčasťou bola i spomienka na nedávno zosnulého p. prof. Linczényiho, ktorý celý svoj aktívny život pôsobil v oblasti kvality a bol medzinárodne uznávaným odborníkom a držiteľom viacerých významných uznaní a ocenení. Pán profesor bol zakladateľom študijného odboru inžinierstvo kvality a manažment kvality na Slovensku. V dopoludňajších hodinách prebiehalo plenárne zasadanie, kde vystúpila p. Ing. Hofmanová z Českej společnosti pro jakost so sídlom v Prahe. Česká společnost pro jakost je organizátorom Národnej ceny za kvalitu v ČR. Druhá prednáška patrila p. Ing. Ondrejovi Kusému, PhD., ktorý predstavil výrobný program firmy KNOTT Slovensko, Modra. Obsahom jeho vystúpenia bolo priblížiť akým spôsobom funguje  systém manažmentu kvality v praxi. Následne boli účastníkom seminára sprostredkované dve videoprednášky od p. prof. Denisa Jelačiča z univerzity v  Záhrebe, Chorvátsko a p. prof. Róberta Ulewicza z Technickej univerzity Czestochowa z Poľska. Obaja rečníci sa venovali súčasnosti a budúcnosti manažmentu kvality a porovnali potreby a skúsenosti v danej oblasti v rámci EÚ. Dopoludňajší program bol obohatený i kultúrnym vystúpením Hanky Stachovej.

Popoludňajšia časť vedecko-odborného seminára bola rozdelená na dve moderované diskusie. Prvú diskusiu s názvom „Korene manažmentu kvality“ viedla p. doc. Ing. Renata Nováková, PhD. riaditeľka ÚOS UCM v Trnave.  Druhú diskusiu s názvom „ Perspektívy procesného manažmentu a manažmentu kvality v kontexte na Industry 4.0 – potreby praxe verzus akademické prostredie“ moderovali p. doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. a p. doc. Ing. Ján Papula, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave. Táto časť vychádzala z výstupov projektu APVV Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0, ktorý sa rieši v spolupráci ÚOS UCM v Trnave a UK v Bratislave. V rámci týchto dvoch častí sa do diskusie mohli zapojiť všetci účastníci seminára a vyjadriť svoj názor na vopred nastolené témy. Medzi diskutujúcich patrili i p. Ing. Ľupták zo Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, p. Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. zo Zväzu automobilového priemyslu, pani rektorka Vysokej školy manažmentu v Bratislave prof. Edita Hekelová, p. prof. Nenadál z Vysokej školy báňskej z Ostravy a veľa ďalších odborníkov z akademickej obce a hospodárskej praxe. 

Vedecko- odborný seminár Metamorfózy kvality sa niesol v tvorivom pracovnom duchu a pevne veríme, že si účastníci odniesli veľa nových poznatkov. Pozitívne spätné väzby, ktoré sme už od zúčastnených dostali, tomu aspoň nasvedčujú. Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Kolektív pracovníkov Ústavu občianskej spoločnosti UCM v Trnave.

Fotogaléria.

Reportáž: Vedecko-odborný seminár Metamorfózy kvality (Zdroj: MTT, 21.11.2019)

Rozhovor – prof. Jelačič

Rozhovor – prof. Ulewicz

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Zdroj: riaditeľka ÚOS
Dátum vloženia: 19.10.2019
Dátum aktualizácie: 30.6.2020