Aktuality

Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi na UCM

Dňa 29.10.2019 sa uskutočnilo na pôde UCM milé podujatie - Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Stretnutia sa okrem pozvaných jubilantov a dôchodcov zúčastnili i zástupcovia manažmentu univerzity, fakúlt a útvarov univerzity.

V úvode posedenia pán rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. prítomných privítal, v krátkom príhovore  ocenil prácu  jubilantov i dôchodcov, ktorí už pracovný pomer ukončili. Následne ocenil jubilantov, ktorí mali v uplynulom období životné jubileum a odovzdal im medailu UCM a kvet.   Pán rektor ďalej odprezentoval novinky vo vzdelávacej oblasti, ale prezentoval i foto prezentáciu  o tom, čo sa za uplynulé obdobie zmenilo po stránke stavebnej, budovania priestorov a zón pre študentov, vybavenia univerzity a fakúlt, ale i čo sa týka podujatí a aktivít.

Po krátkom občerstvení sa účastníci stretnutia odobrali do kina OKO, kde im frekventanti Akadémie strieborného veku, zastrešenej Fakultou sociálnych vied a pod vedením doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD., odohrali predstavenie Bičianka z doliny. Predstavenie v trnavskom nárečí a doplnené ľudovými piesňami a za sprievodu harmoniky  bolo veľmi osviežujúce a príjemné. Týmto aj vyslovujeme poďakovanie našim seniorom, že takýmto spôsobom šíria ľudovú slovesnosť a kultúru  a napomáhajú tak zachovaniu národných tradícií.

Všetkým jubilantom srdečne gratulujeme a všetkým, takisto i našim dôchodcom, želáme veľa zdravia, síl a entuziazmu v ďalšom období.

Fotogaléria.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 29.10.2019
Dátum aktualizácie: 30.10.2019