Aktuality

Čestné vyhlásenie študenta COVID-19

V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadame študentov o vyplnenie čestného vyhlásenia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19 (akademický rok 2020/2021) - STIAHNI PDF

Podmienkou vstupu študenta na Akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v akademickom roku 2020/2021 je vyplniť a odovzdať ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19 (akademický rok 2020/2021). Tlačivo je možné zaslať poštou alebo podať do podateľne UCM. Na obálku je potrebné uviesť názov Vašej fakulty / inštitútu. Študenti FMK odovzdajú vyplnené tlačivo pri vstupe do budovy, kde budú mať výučbu.

Ak študent túto povinnosť nesplní a vstúpi na akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, považuje sa takéto jeho konanie za zavinené porušenie vnútorného predpisu, ktoré bude riešené ako disciplinárny priestupok v zmysle § 72 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť a uloženie pokuty orgánom verejného zdravia v zmysle § 56 a nasl. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tým nie sú dotknuté. Ak študent nemôže odovzdať čestné vyhlásenie z rôznych dôvodov, kontaktuje príslušné študijné oddelenie UCM, ktoré s ním dohodne ďalší postup.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.9.2020
Dátum aktualizácie: 1.10.2020