Aktuality

Návšteva štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR na UCM v Trnave

Dňa 12.10.2020 privítal rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda štátneho tajomníka MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. Súčasťou prijatia bola i delegácia kolegov zo sesterskej Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú viedol pán rektor prof. PaedDr. René Bílik, CSc., za účasti dekanov fakúlt a zástupcu študentov. UCM zastupoval aj pán prorektor prof. RNDr. Peter Sýkora,PhD. všetci dekani fakúlt UCM, riaditeľka Inštitútu manažmentu, a predseda Študentskej rady .

Na úvod p. rektor Boča privítal prítomných na pôde UCM v Trnave a vyslovil poďakovanie p. štátnemu tajomníkovi za prijatie pozvania aj v tejto náročnej dobe. Následne formou prezentácie predstavil našu Alma mater nielen po stránke výchovno-vzdelávacej a výskumnej činnosti, ale i čo sa týka technického a prístrojového vybavenia, výučbových priestorov a priestorov študentského domova UCM, z ktorých mnohé ktoré v súčasnosti revitalizujeme a obnovujeme.

Pán rektor Trnavskej univerzity prof Bílik vystúpil s krátkym príhovorom v ktorom pripomenul najmä históriu Trnavskej univerzity.

Pán štátny tajomník  predostrel vo svojom príhovore plány, čo môžu očakávať univerzity zo strany ministerstva školstva, aké legislatívne procesy a predpisy sa chystajú. Poukázal na potrebu spolupráce univerzít a potrebu spájania sa univerzít do väčších celkov. Informoval aj o pripravovanom prehodnotení dotačnej schémy a zmenách v prideľovaní finančných prostriedkov.Odznela taktiež myšlienka vytvorenia silného "trnavského univerzitného centra" , ktoré by bolo možné vytvoriť spojením univerzít pôsobiacich v Trnave. 

V ďalšej časti stretnutia sa rozvinula diskusia, v ktorej štátny tajomník odpovedal na otázky prítomných z radov oboch akademických obcí univerzít.  

Po ukončení rokovania na rektoráte UCM pokračovala návšteva p. štátneho tajomníka prehliadkou priestorov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM na Skladovej ulici v Trnave, konkrétne  HD televízneho štúdia FMK TV a študentského rozhlasového štúdia Aetter. Študenti univerzitných médií p. Ľ.Paulisa i vyspovedali.

Fotogaléria.

 

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 12.10.2020
Dátum aktualizácie: 20.10.2020