Aktuality

Štátny tajomník MIRRI na UCM

Na akademickej pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa stretli zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) spolu s predstaviteľmi oboch trnavských univerzít.

Rektor UCM v Trnave prof. Inf. Roman Boča, DrSc. spolu s rektorom Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. René Bílikom, PhD. prijali štátneho tajomníka MIRRI pána Dušana Veliča, generálnu riaditeľku (GR) sekcie regionálneho rozvoja D. Benickú, GR sekcie riadenia investícií Ľ. Sabadošovú, riaditeľa odboru tvorby a riadenia operačného programu M. Drotára a ďalších zástupcov ministerstva. P. rektor UCM privítal všetkých účastníkov, v krátkosti predstavil UCM v Trnave a načrtol viacero tém, ktorými predpokladal, že sa bude uberať diskusia. P. rektor R. Bílik taktiež privítal zástupcov ministerstva a vyjadril, že je pozitívne, že takéto spoločné stretnutie bolo zorganizované, pretože ústretová komunikácia a vzťahy sú predpokladom pozitívnych riešení.

Pán štátny tajomník  Velič je novým štátnym tajomníkom MIRRI od 14.4.2021, pri jeho nástupe sa, okrem iného,  p. ministerka V. Remišová vyjadrila:

V dnešnej dobe je kľúčová spolupráca vedcov a odborníkov s regionálnymi zástupcami, aby odborné riešenia prinášali pridanú hodnotu v praxi. Som presvedčená, že kombinácia odbornosti, spolupráce a praktického výkonu prinesie tie najlepšie riešenia pre ľudí a pre Slovensko“ (Zdroj: https://www.mirri.gov.sk/)

Štátny tajomník D. Velič pochádza z akademického prostredia a i preto veľmi dobre rozumie problémom, s ktorými univerzity zápasia. Predstavitelia ministerstva deklarovali zámer vytvoriť podporné mechanizmy na cielený suport a podporu univerzít, ich vybavenia a aktivít. Vyzdvihli úlohu univerzít, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou regiónov, ale majú tiež svoje špecifické okruhy problémov a potrieb. Štátny tajomník vyzval oboch rektorov na intenzívnu spoluprácu, požiadal ich o  pomoc pri nastavovaní procesov, príprave dokumentov a príprave a pripomienkovaní nového zákona o inováciách a zároveň prisľúbil, že z jeho strany bude mať pre nich „otvorené dvere“ a bude presadzovať cielené smerovanie finančných prostriedkov do podpory infraštruktúry VŠ.

V následnej diskusii odzneli z úst predstaviteľov univerzít i kritické slová ohľadom prípravy nového vysokoškolského zákona, neriešenia vypuklých problémov odlivu študentov do cudziny (hlavne ČR), potreby vytvorenia inovatívnych foriem  finančnej pomoci študentov tak, aby ostávali na Slovensku.

Na záver  štátny tajomník deklaroval podporu a otvorenosť komunikácii i požiadavkám zo strany univerzít odovzdaním dokumentu  tzv. garancie kontaktného bodu.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 13.5.2021