Aktuality

Oznámenie o termíne konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Habilitačné konanie - PhDr. Ján Machyniak, PhD. v odbore  habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa

Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jána Machyniaka, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave, sa uskutoční dňa 17.6.2021 o 13,00 hod. vo veľkej aule UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave.

Téma habilitačnej práce: Nezávislí kandidáti v zastupiteľských orgánoch územnej samosprávy okres Trnava
Téma habilitačnej prednášky: Alternatívne modely regionálnej samosprávy z pohľadu vybraných aktérov verejnej politiky

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 31.5.2021
Dátum aktualizácie: 9.6.2021