Aktuality

Stretnutie vedúcich pracovníkov univerzity k aktuálnym otázkam činnosti a financovania univerzity

Dňa 29. 6.2021 sa v Aule Jozefa Matúša stretli na pracovnom aktíve vedúci zamestnanci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave z fakúlt, inštitútu a rektorátu UCM.

Akademickí funkcionári - p. rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prorektori, dekani, prodekani, vedúci katedier, ďalej kvestor, tajomníci, vedúci rektorátnych pracovísk rokovali o aktuálnych otázkach ohľadom stratégie financovania, o vnútornom systéme kvality UCM a zosúlaďovaní   študijných programov so štandardmi. Rektor UCM odprezentoval základné ukazovatele nápočtu dotácie, porovnanie stavu úrovne publikačnej činnosti a výtlaku fakúlt vo výskumno-vedeckej činnosti, a ďalšie základné atribúty, ktoré majú vplyv na celkový finančný stav univerzity. Poukázal i na problémové miesta a vyzval kolegov, aby na svojich grémiách a poradách diskutovali, trpezlivo a podrobne,  tieto otázky s ďalšími svojimi kolegami.

Po prezentácii p. rektora vystúpili prorektori prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a PhDr. Michal Lukáč, PhD. s doplňujúcimi informáciami zo svojich oblastí pôsobenia.

Na záver vyjadril rektor univerzity všetkým učiteľom vďaku za odvedenú prácu počas pandémie, za zvládnutie dištančnej výučby a on-line skúšania, a taktiež poďakoval všetkým zamestnancom za kvalitné plnenie úloh, ktoré sú pred nich kladené.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 30.6.2021