Aktuality

Oznámenie o habilitačnej prednáške - Ing. Eva Culková, PhD.

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, dňa 11. marca 2022 o 10:00 hod. v Akademickom klube Z0.2 na prízemí budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2 uskutoční sa habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Evy Culkovej, PhD. odbornej asistentky na Katedre chémie a fyziky, Katolícka univerzita v Ružomberku na tému ,,1922-2022-Od polarografie k nanotechnológiám“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom ,,Využitie elektródy z diamantu dopovaného bórom v elektrochemickom stanovení anorganických a organických látok“ v študijnom odbore  analytická chémia.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 28.2.2022
Dátum aktualizácie: 3.3.2022