Aktuality

UCM ide podľa nových štandardov kvality

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 30.08.2022 podľa § 37 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. informovala Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo Slovenskej republiky (SAAVŠ) o zosúladení svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém.

To znamená, že UCM zosúladila svoj vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém a zosúladila tie študijné programy a odbory habilitačného konania a inauguračného konania, ktoré chce i naďalej uskutočňovať a ponúkať uchádzačom, so štandardmi SAAVŠ pre študijný program a štandardmi SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. Toto zosúladenie následne UCM vyhodnotila prostredníctvom svojho vnútorného systému ako prvé periodické hodnotenie študijných programov a odborov habilitačného a inauguračného konania na UCM.

Dňa 30.8.2022 tak bol úspešne zavŕšený takmer dvojročný proces adaptácie UCM na najnovšie štandardy vysokoškolského vzdelávania v SR.

Zo 184 študijných programov uskutočňovaných na UCM bolo 146 zosúladených a 38 zrušených. Zo 6 odborov habilitačného konania a inauguračného konania bolo zosúladených 5 a 1 bol zrušený.

Na procese posudzovania študijných programov a odborov habilitačného konania a inauguračného konania sa podieľalo viac ako 180 odborníkov z 12 krajín (Bielorusko, Česká republika, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko).

UCM v zmysle platnej legislatívy do 31.12.2022 požiada SAAVŠ o posúdenie súladu svojho vnútorného systému so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém a o udelenie oprávnenia naďalej uskutočňovať príslušné odbory habilitačného konania a inauguračného konania.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM je dostupný v sekcii POLITIKA KVALITY.

Informácie o študijných programoch a odboroch habilitačného konania a inauguračného konania na UCM sú dostupné v sekcii Študent alebo Uchádzač.

Informácie o odboroch habilitačného konania a inauguračného konania na UCM sú dostupné v sekcii Veda a výskum.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 31.8.2022
Dátum aktualizácie: 7.9.2022