Aktuality

UCM podala žiadosť o posúdenie vnútorného systému kvality na SAAVŠ

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podala dňa 21.12.2022 podľa § 24 zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Z. z.

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE SÚLADU VNÚTORNÉHO SYSTÉMU ZABEZPEČOVANIA KVALITY (ID 16767)

Podľa uvedeného zákona je vysoká škola povinná požiadať Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo (SAAVŠ) o posúdenie jej vnútorného systému najmenej raz za šesť rokov.

K žiadosti univerzita priložila:

  1. Vnútorný systém vysokej školy - v slovenskom a anglickom jazyku
  2. Vnútornú hodnotiacu správu o implementácii vnútorného systému vysokej školy (VHSVS UCM)  - v slovenskom a anglickom jazyku
  3. Prílohu 1 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej školy – Študijné programy
  4. Prílohu 2 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej školy – Habilitačné a inauguračné konania
  5. Prílohu 3 Vnútornej hodnotiacej správy o implementácii vnútorného systému vysokej školy – Ukazovatele vnútorného systému
  6. Ďalšie prílohy

SAAVŠ následne rozhodne na základe výsledkov posúdenia vnútorného systému UCM v Trnave o tom, či vnútorný systém zabezpečovania kvality a jeho implementácia je v súlade so štandardmi kvality pre vnútorný systém.

Vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému UCM spolu s prílohami (komplexný materiál) bola pripravená pod garanciou prorektora pre kvalitu prof. PhDr. Ladislava Lenovského, PhD. v spolupráci s členkami a členmi vedenia univerzity, jednotlivými fakultami, inštitútom, rektorátom (predovšetkým oddelením kvality) a kvestorátom UCM.

Správu spolu s prílohami si môžete pozrieť v sekcii Politika kvality – Výročné a hodnotiace správy.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie kvality UCM
Dátum vloženia: 21.12.2022