Aktuality

Habilitačná prednáška

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky na FPV UCM.

Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 3. marca 2023 o 09.30 hod. v Akademickom klube Z0.2 na prízemí budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2 sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Dáši Kružlicovej, PhD. odbornej asistentky Farmaceutickej fakulty, UK v Bratislave na tému ,,Autentifikácia odrodových vín mnohorozmernou analýzou údajov“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom ,,Chemometria v analytickej chémii (od metód k aplikáciám)“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania analytická chémia.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Mečiarová
Zdroj: FPV UCM
Dátum vloženia: 6.2.2023