Aktuality

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, oznamuje, že dňa 31. marca 2023 o 09.30 hod. v Akademickom klube Z0.2 na prízemí budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2 sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Pavela Coufalíka, PhD. vedeckého pracovníka, Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Brno na tému habilitačnej prednášky Rtuť v antarktickém ekosystému a obhajoba habilitačnej práce s názvom Speciace rtuti v životním prostrědí v odbore habilitačného konania a inauguračného konania analytická chémia.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr.Magdaléna Mečiarová
Zdroj: FPV UCM
Dátum vloženia: 6.3.2023
Dátum aktualizácie: 16.3.2023