Aktuality

Dotazník pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM vyhodnotený

Univerzita sv. Cyrila a Metoda realizovala v termíne od 13.2. – 1.3.2023 prieskum s názvom „Dotazník pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM“, medzi študentami a študentkami na všetkých stupňoch štúdia a zamestnancami a zamestnankyňami všetkých súčastí UCM.

Na znení dotazníkového formulára pracovali pod vedením pror. doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.  členky a členovia Komisie UCM pre rodovú rovnosť (ďalej „Komisia pre RR“).

Komisia pre RR  a vedenie univerzity i touto cestou ďakuje všetkým zamestnankyniam/zamestnancom, študentkám/študentom za vyplnenie dotazníka, pretože sme tým zrealizovali prvý zber údajov a dát pre ďalšie nastavovanie optimálnych procesov v predmetnej oblasti.

Dotazník mal za cieľ analyzovať povedomie respondentov a respondentiek o otázkach týkajúcich sa princípu rodovej rovnosti a osobných skúsenostiach s porušeniami princípov rodovej rovnosti na UCM. Časť otázok bola zameraná na prieskum informovanosti respondentiek a respondentov o stratégiách a mechanizmoch zabezpečovania rodovej rovnosti na UCM.

Potenciálni respondenti a respondentky boli prizvaní k prieskumu formou e-mailu.

Dotazník s celkovo 19 otázkami vyplnilo 717 osôb, z toho 480 žien, 252 mužov a 3 osoby svoje pohlavie neuviedli. Vyplňovali ho predovšetkým študentky a študenti (516 osôb – 9,4 % z celkového počtu 5 520 študentov a študentiek UCM). Zo 297 zamestnankýň/zamestnancov, ktorí vyplnili dotazník (predstavujú 61% opýtaných), bol pomer akademických a neakademických zamestnancov (zamestnankýň) 5:1.

Z celkového počtu 322 respondentiek/respondentov s vysokoškolským vzdelaním, 18% (57) dosiahlo II. stupeň VŠ vzdelávania a 41% (131) III. stupeň. Z akademických zamestnancov/zamestnankýň odpovedalo 67 osôb na funkčnom mieste OA, 10 lektorov/lektoriek, 35 docentov/docentiek a 21 profesorov (profesoriek).

Kľúčové zistenia vyplývajúce z dotazníka:

 • 96% respondentov/respondentiek vie, čo vyjadruje pojem "rodová rovnosť", prípadne "rodová nerovnosť".
 • 71% respondentov/respondentiek nevie, na koho sa môžete obrátiť v prípade skúsenosti s problémom/udalosťou týkajúcou sa rodovej nerovnosti na UCM.
 • 54% respondentov/respondentiek nevie o tom, že UCM má vypracovanú legislatívu o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou, ale má záujem dozvedieť s a viac o problematike. 17% respondentov agendu neeviduje a ani sa o ňu nezaujíma.
 • 40% respondentov/respondentiek eviduje existenciu agendy pre rodovú rovnosť na UCM, a 11% ju aktívne sleduje.
 • Skúsenosť s neželanými sexuálnymi komentármi, pozornosťami či postupmi (obťažovanie) uviedlo 7% žien a 2 % dotazovaných mužov. Z nich najviac bolo z FPV (13%) resp. FF (12%).
 • Skúsenosť s neželanými komentármi, pozornosťou či postupmi vo vzťahu k pohlaviu uviedlo 14% žien a 4% mužov. Z nich najviac bolo z FPV (34%), FMK (19%) a FF (18,6%).
 • 2,3% opýtaných osôb (1,7% žien a 0,6% mužov) si myslí, že za posledný rok získali výhodu alebo príležitosť z dôvodu, že sú ženou resp. mužom.
 • 4,9% opýtaných osôb (3,2% žien a 1,7% mužov) si myslí, že za posledný rok prišli o výhodu alebo príležitosť z dôvodu, že sú ženou resp. mužom.
 • Rodovú rovnosť mužov a žien na UCM ohodnotili ženy známkou 3,8 a muži známkou 4,1 (na škále od 1 do 5, kde 1 je najnižšia a 5 najvyššia hodnota).
 • Respondenti a respondentky udelili UCM za snahu o riešenie problematiky rodovej rovnosti mužov a žien priemernú známku 3,6 (na škále od 1 do 5, kde 1 je najnižšia a 5 naj-vyššia hodnota).
 • 63% respondentiek/ respondentov vníma rôzne prekážky či negatívne vplyvy na UCM v súvislosti s tým, že je žena/muž. Najčastejšie uvedené boli nerovné finančné alebo iné ohodnotenie, nerovné príležitosti v kariérnom postupe a nerovný prístup k vzdelávaniu (označené mohlo byť aj viac možností).
 • Najvhodnejšou formou pre posilňovanie povedomia o problematike rodovej rovnosti respondenti a respondentky UCM uviedli prednášky s odborníkmi na RR (54%). Žiadnu formu nepovažuje za vhodnú 20% opýtaných osôb.

Celý dotazník i s výsledkami je archivovaný u pror. Matušíkovej na oddelení vedy a výskumu.

Materiál bol prerokovaný v Kolégiu rektorky UCM dňa  21.3.2023.
Komisia pre rodovú rovnosť navrhne vedeniu univerzity na základe zistení dotazníka opatrenia pre pozitívny posun v problémových oblastiach.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie kvality
Dátum vloženia: 18.4.2023
Dátum aktualizácie: 21.4.2023