Aktuality

Experti na kvalitu vysokoškolského vzdelávania na UCM

Dňa 20. apríla 2023 sa na našej univerzite uskutočnila "site visit" členov externej expertnej skupiny, ktorej úlohou je vypracovanie expertízy Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.

Vytvorenie externej expertnej skupiny a vypracovanie expertízy je súčasťou riešenia projektu "Kvalita" - NFP312010BFQ3 Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM, ktorého cieľom je zlepšiť fungovanie našej univerzity v oblasti plnenia štandardov SAAVŠ, európskych štandardov, zvyšovania kvality vzdelávania a tvorivej činnosti a zlepšovania podmienok pre študentky/študentov a zamestnankyne /zamestnancov UCM.

Koordinátorkou expertnej skupiny je doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA (UPOL, ČR), členovia sú prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. (ČR) a doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. (SR).

Cieľom posudzovania "na mieste" bolo doplnenie a upresnenie dostupných a sprístupnených informácií a poznatkov z oblasti kvality na UCM. Posudzovanie na mieste pozostávalo zo štyroch blokov so špecifickým zastúpením:
1. Vnútorný systém kvality UCM - zástupcovia vedenia UCM, predseda RVHK.
2. Vzdelávanie - zástupcovia osôb poverených za oblasť vzdelávania na vybraných súčastiach UCM, učiteľov, študentov.
3. Tvorivá činnosť - zástupcovia osôb zodpovedných za oblasť tvorivej činnosti na vybraných súčastiach UCM, transfer poznatkov, vedu a výskum.
4. Ďalšie súvisiace aktivity - zástupcovia UCM a vybraných súčastí UCM za oblasť personalistiky, legislatívy a administratívy.

 Externá expertíza prebieha od januára 2023 a jej výsledky budú prezentované na UCM do konca júna 2023.

 Posudzovanie na mieste a podklady na expertízu zabezpečuje Oddelenie kvality UCM.

Fotogaléria

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Zdroj: Oddelenie kvality
Dátum vloženia: 25.4.2023
Dátum aktualizácie: 4.5.2023