Aktuality

Nové docentky a docent si prevzali dekréty od rektorky UCM

Rektorka prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. ich po úspešnom habilitačnom konaní vo vedeckých radách fakúlt odovzdala 26. apríla 2023.

Titul docentka a docent získali:

Mgr. Simona Fraštiková, PhD. z Filozofickej fakulty UCM
docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Cudzie jazyky a kultúry

Ing. Dáša Kružlicová, PhD. z Farmaceutickej fakulty UK
docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Analytická chémia

PhDr. Martin Švikruha, PhD. z Fakulty sociálnych vied UCM
docent pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Verejná politika a verejná správa

Novým docentkám a docentovi srdečne blahoželáme.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 27.4.2023
Dátum aktualizácie: 5.5.2023