Aktuality

Ako prispieť k lepšiemu uplatňovaniu rodovej rovnosti na univerzite?

Dozviete sa na seminári o budovaní kultúry rovnosti príležitostí a o mechanizmoch uplatňovania rodovej rovnosti vo všetkých akademických oblastiach.

Seminár sa bude konať dňa 24. mája 2023 v čase od 9:00 do 12:30 hod., v miestnosti Z0.3 na Námestí J. Herdu 2 v Trnave. Tento seminár je určený pre všetky zamestnankyne a zamestnancov, študentky a študentov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v tejto téme.

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený prehľad o princípoch rodovej rovnosti, ukázať ich význam pre univerzitné prostredie a podporiť ich uplatňovanie v praxi. Seminár sa bude  zaoberať témami ako je diskriminácia na základe pohlavia, rovnosťou príležitostí pre mužov a ženy, prevenciou sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí.

Seminár bude viesť lektorka Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.

O lektorke

Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. má právnické vzdelanie. Okrem toho je absolventkou magisterského štúdia na Central European University vo Viedni v odbore ľudské práva (2021). V rámci svojho doktorandského štúdia na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (2019) sa venovala znevýhodnenému postaveniu mladých ľudí na trhu práce. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä sexuálnemu obťažovaniu, trhu práce, nezamestnanosti, diskriminácii a znevýhodnenému postaveniu na trhu práce, rodovej rovnosti, financiám a etickému investovaniu. 

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 18.5.2023
Dátum aktualizácie: 23.5.2023