Aktuality

UCM sa zapojila do ďalšieho projektu HORIZONT EURÓPA

UCM sa stala partnerom v medzinárodnom projekte LOESS: Podpora gramotnosti v oblasti zdravia pôdy prostredníctvom operačného vzdelávacieho ekosystému spoločenských aktérov.

Kľúčovou iniciatívou projektu je prepojenie viacerých aktérov a vytvorenie tzv. „komunít praxe“.  Celkovo 18 partnerských inštitúcií z celej Európy  sa bude podieľať na identifikácii potrieb vzdelávania na všetkých stupňoch škôl a aj medzi širokou verejnosťou. Projektoví partneri budú následne vytvárať kurzy a moduly zamerané na vzdelávanie o pôde s využitím mobilných aplikácií, virtuálnej a / alebo rozšírenej reality v zmysle cieľov trvalo udržateľného rozvoja a globálnych výziev ako sú strata biodiverzity a zmena klímy.
Projekt aktívne prepojí vedecké, politické, individuálne, miestne aj kolektívne poznatky, rešpektujúc špecifiká jednotlivých znalostných systémov vo väčšine krajín Európskej únie a vybraných krajinách pridružených k programu Horizont Európa.

Na preklenutie medzery v informovanosti o vzdelávaní o pôde bude LOESS organizovať cielené kampane a podujatia v spolupráci s verejnými orgánmi, tvorcami politík a vzdelávacími inštitúciami. Poskytne aj cielené odporúčania a zdroje na zlepšenie rozširovania vedomostí v týchto sektoroch a podporí adresnú tvorbu verejných politík.

V LOESS pevne veríme v budovanie kapacít, výmenu poznatkov a vzájomné vzdelávanie. Tieto prvky budú integrované do všetkých našich vzdelávacích a diseminačných aktivít a umožnia jednotlivcom a komunitám stať sa aktívnymi účastníkmi vzdelávania v oblasti pôdy. V rámci tejto vzrušujúcej iniciatívy sa UCM zapojí do komplexného vzdelávania o pôde pre udržateľnú budúcnosť.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 2.6.2023