Aktuality

Habilitačná prednáška

Dňa 03. júla 2023 o 09.30 hod. sa v miestnosti č. 217, 2. poschodie, na Hajdóczyho ul. č. 1., uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Miroslava Glasu, DrSc.

Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony oznamuje, že dňa 03. júla 2023 o 09.30 hod. v miestnosti č. 217, 2. poschodie, na Hajdóczyho ul. č. 1., uskutoční sa verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Miroslava Glasu, DrSc. odborného asistenta na Ústave biológie a biotechnológie FPV UCM v Trnave v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.

Názov habilitačnej práce: Charakterizácia rastlinného virómu v ére sekvenovania novej generácie.

Názov prednášky: Nové a novo sa vynárajúce vírusové patogény rastlín a ich molekulárna diverzita.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Mečiarová
Zdroj: Fakulta prírodných vied
Dátum vloženia: 14.6.2023