Aktuality

Pozvánka na inauguračnú prednášku

Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony oznamuje, že dňa 29.9.2023 o 09:30 hod. v zasadačke Z.03 na prízemí Nám. J. Herdu 2 UCM v Trnave, uskutoční sa verejná inauguračná prednáška doc. Mgr. Daniela Mihálika, PhD., docenta na Ústave biológie a biotechnológie FPV UCM v Trnave. 

Názov inauguračnej prednášky ,,Aplikácia poznatkov molekulárno – biologického výskumu v oblasti rastlinnej produkcie“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: FPV
Dátum vloženia: 12.9.2023