Aktuality

Predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).

Finančná dotácia na jeden projekt je maximálne 1000 Eur. Od tohto roku si žiadosť na projekt môžu podať aj externí doktorandi. Vedúci projektu a členovia riešiteľského kolektívu nesmú presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov; výnimky sú uvedené v aktualizovanom Štatúte.

Podporené budú predovšetkým projekty, ktoré vykazujú vysoké kvalitatívne kritériá.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive elektronicky na adresu: miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk a podpísané v tlačenej podobe sa odovzdávajú na Oddelení vedy a výskumu UCM, 1. posch., č. d. 116.

Konečný termín na podávanie žiadostí projektov je do 1.12.2023, do 12,00 hodiny.

Projekty doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu.

 Tlačivo žiadosti, nový schválený štatút a aktualizované pokyny sú dostupné tu: https://www.ucm.sk/sk/fond-pre-podporu-vyskumu/

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 11.10.2023
Dátum aktualizácie: 13.10.2023