Aktuality

Predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).

V nadväznosti na výzvu na čerpanie finančných prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy (kód výzvy 09I03-03-V05), a v zmysle nového štatútu príslušnej internej schémy UCM, budú štartovacie granty z FPPV UCM podporené v roku 2024 až vo výške 2000 Eur (doktorandstvo) resp. 3000 Eur (zamestnanectvo do 35 rokov).

Osoby, ktoré sú oprávnené žiadať uvedenú výšku prostriedkov, zahŕňajú doktorandstvo vyšších ročníkov (>1 ročníka) v dennej forme štúdia a zamestnanectvo do 35 rokov do 5 rokov po obhajobe titulu PhD.. Pre študentov a študentky v externej forme doktorandského štúdia a v 1. ročníku doktorandského štúdia, pre výskumníkov a výskumníčky s titulom PhD. obhájeným pred viac ako 5 rokmi, ako aj všetky osoby súbežne podporované mechanizmom Plánu obnovy, je maximálna výška grantu limitovaná na 1000 Eur.

V súlade so štatútom FPPV a platnými pokynmi  je vyššia finančná podpora podmienená dostupnosťou zdrojov z Plánu obnovy, podrobným popisom plánovaných aktivít, plánovaného rozpočtu ako aj očakávaných výsledkov projektu.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive elektronicky na adresu: miroslava.svitekova(zav.)ucm.sk a podpísané v tlačenej podobe sa odovzdávajú na Oddelení vedy a výskumu UCM, 1. posch., č. d. 116.

Konečný termín na podávanie žiadostí projektov je do 1. decembra 2023, do 12,00 hodiny. Projekty doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu. Žiadateľky a žiadatelia o grant budú o výsledku hodnotenia svojho projektu informovaní e-mailom a schválené projekty budú zverejnené aj na web-stránke univerzity.

Tlačivo žiadosti, nový schválený štatút a aktualizované pokyny sú dostupné tu: https://www.ucm.sk/sk/fond-pre-podporu-vyskumu/

Podrobnosti o výzve mechanizmu Plánu obnovy Early stage granty nájdete na: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 2.11.2023