Aktuality

Pozvánka na workshop o rodovej rovnosti vo vede

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na workshop doc. PhDr. Marianny Szapuovej, PhD., s názvom „Rodová rovnosť vo vede/vedeckej komunikácii,“ ktorý sa bude konať dňa 25. marca 2024 o 13.00 hod. v priestoroch knižnice UCM.Ako zabezpečiť férové prostredie vo vede a výskume? Kontext, problémy a výzvy v dimenziách rodovosti...

Férové prostredie (nielen) vo vede a výskume je základným hodnotovým princípom UCM. Workshop stručne predstaví teoretické východiská a základné pojmy v téme a zhrnie, aká je aktuálna situácia žien vo vede a výskume, ako aj na akademických inštitúciách na Slovensku i  v rámci EÚ.  Vysvetlí hlavné problémy a výzvy v tejto oblasti, predstaví fenomény, ktoré tvorivé prostredie ochudobňujú, akými sú tzv. sklenený strop, deravé potrubie, vertikálna a horizontálna segregácia. Workshop poskytne návrhy a postupy pre integráciu rodovej dimenzie do výskumu v záujme férových podmienok pre všetkých.


Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., je filozofkou z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK.  Ako členka Centra rodových štúdií na FiF UK sa organizačne a pedagogicky podieľa  na kurzoch z rodových štúdií a v rámci tejto témy publikovala viaceré odborné štúdie a články v domácich a zahraničných časopisoch a kolektívnych monografiách. Podieľala sa na viacerých medzinárodných projektoch ako Peace Institut v Ljubľane, CEU v Budapešti, program EÚ Socrates, 6. rámcový program EU, 7. rámcový program EÚ, projekt EQUAL4EUROPE, Horizont 2020. Je editorkou a/alebo spoluautorkou titulov ako Situovaná veda, Podoby a kontexty tvorby poznania (Bratislava: Centrum rodových štúdií, 2009), Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí (Bratislava: Iris, 2009), Rodové štúdiá: súčasné diskusie, problémy a perspektívy (Bratislava: Univerzita Komenského, 2011). 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 20.3.2024
Dátum aktualizácie: 26.3.2024