Prorektor pre rozvoj

Mgr. Andrej Brník, PhD.
poverený funkciou prorektora pre rozvoj
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 113b
Telefón: 033 5565 131
E-mail: andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk
Konzultačné hodiny: pondelok od 8:00 do 9:00 hod.

Prorektor pre rozvoj metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

  • koordináciu spracovania koncepcie rozvoja univerzity a jej priebežnú realizáciu;
  • monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia a aktualizáciu dlhodobého zámeru UCM, ako aj jeho krátkodobého akčného plánu;
  • spracovávanie návrhov koncepcií investičnej výstavby, materiálneho, priestorového a technologického vybavenia univerzity, didaktickej techniky a modernizácie vyučovacích priestorov;
  • prípravu a koordináciu rozvojových projektov univerzity,
  • v súčinnosti s prorektorom univerzity pre vzdelávanie a kvestorom koordinuje činnosť univerzity na úseku vytvárania optimálnych podmienok pre štúdium, ubytovanie, stravovanie, športové, kultúrne a iné mimoštudijné aktivity študentov;
  • vypracovanie koncepčných návrhov a sociálneho rozvoja za spoluúčasti ostatných prorektorov a kvestora;
  • prípravu analytických materiálov a dokumentov pre stanovenie stratégie ďalšieho rozvoja UCM a tvorbu jej hlavných strategických dokumentov a monitorovanie ich plnenia;
  • koordináciu v oblasti informačno-komunikačných technológií;
  • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady;
  • riadi Oddelenie rozvoja rektorátu UCM a dohliada na činnosť Centra informačno-komunikačných technológií.