Vydavateľské služby

Edičná činnosť

Edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov.

Úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity.

Edičnú činnosť koordinuje a usmerňuje v spolupráci s vedúcimi jednotlivých pracovísk a členmi edičnej rady príslušný prorektor.

Cieľom edičnej činnosti je zabezpečiť potreby výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity, realizáciu výstupov výsledkov plánovanej vedecko-výskumných úloh riešiteľov grantov, vydanie publikácií, ktoré autor využije v procese kvalifikačného rastu (obhajoba PhD., docentská habilitácia, profesorská inaugurácia).

Edičnú činnosť univerzity upravuje vnútorný predpis Pravidlá edičnej činnosti pri vydávaní publikácií UCM platný od 1.3.2014.

Schvaľovaním námetov do edičného plánu univerzity sa zaoberá Edičná rada UCM

Edičný plán

Edičný plán sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť a dopĺňať v závislosti od požiadaviek fakúlt a inštitútov UCM a potrieb študentov v súlade s vnútorným predpisom o edičnej činnosti. Aktuálny edičný plán nájdete tu.

Vydavateľská činnosť

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva periodické publikácie tlačené i elektronické. Z neperiodických publikácií univerzita vydáva monografie, vysokoškolské učebnice, učebné texty, skriptá, zborníky a ďalšie materiály.

Kontakt

Ing. Katarína Janečková
referent vydavateľských služieb CIZ
Kancelária: Hajdóczyho 1, miestnosť 417
Telefón: 033/ 55 65 140
E-mail: katarina.janeckova(zav.)ucm.sk