Centrum informačných zdrojov

Centrum informačných zdrojov UCM (CIZ)

  • kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM.
  • poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti; získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov; poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby; bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity; spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
  • spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.


Štatút CIZ


CIZ plní funkcie:

  • Funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
  • Realizuje edičnú činnosť, ktorá je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov. Úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity.


CIZ sa člení na referáty:

  1. Referát pre knižničné služby
  2. Referát pre informačné služby
  3. Referát pre vydavateľské služby


Vedenie CIZ:

Ing. Rudolf Husovič, PhD.
vedúci oddelenia a zodpovedná osoba
Kancelária: Hajdóczyho 1, Trnava, miestnosť UK 4
Telefón: 033 5565 155
E-mail: rudolf.husovicjohn(zav.)doeucm.sk

Univerzitná knižnica

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  Univerzitná knižnica UCM v Trnave,  Námestie J. Herdu 2,  917 01  Trnava

Tel.: 033 5565 187     E-mail: vypozicky.ukjohn(zav.)doeucm.sk     Facebook
Pocitadlo.sk