Ako na to

Ako na to:

1.     Oprávnení účastníci:

Študenti dennej aj externej formy na UCM po ukončení 1. bakalárskeho ročníka.

2.     Ako sa prihlásiť?

Ako náš študent si podáš prihlášku do výberového konania na základe výzvy tvojej fakulty.
Výzvu podá tvoja fakulta prostredníctvom webovej stránky.

3.     Postup pred mobilitou:

Ak si už úspešne prešiel výberovým konaním tak treba splniť nasledovné požiadavky:


a)      Podanie prihlášky (vyplnenie, odoslanie)

Na webovej stránke univerzity na ktorú si sa prihlásil si nájdeš potrebné informácie ohľadom zaslania a vyplnenia prihlášky.

Ak to požaduje prijímajúca univerzita, po vyplnení prihlášky treba prísť za fakultným/univerzitným koordinátorom, aby potvrdil prihlášku.

Posledným krokom je odoslanie prihlášky na danú univerzitu (na ktorú sa hlásiš).

Dávaj pozor na správnosť údajov.


b)      Zmluva o štúdiu / Learning Agreement for Studies

Študent si vyplní zmluvu na počítači: (odkaz na zmluvu)

Pokyny k vyplneniu zmluvy:

 • Prvá časť Before the Mobility/Pred mobilitou sa vypĺňa pred nástupom na mobilitu

Treba vyplniť:

 • všeobecné údaje,
 • predmety, ktoré bude študent študovať na partnerskej univerzite,
 • ich ekvivalencia k predmetom na domácej univerzite,
 • tvoja jazyková kompetencia,
 • musia tam byť podpisy všetkých troch strán – študenta, domácej i hosťovskej univerzity.

Po vyplnení zájdeš za tvojím fakultným/katedrovým koordinátorom, ktorý svojím podpisom potvrdí, že predmety absolvované v zahraničí ti budú po návrate uznané.

Minimálny počet získaných kreditov za semester: 15

Vyplnená Zmluva o štúdiu je prílohou zmluvy o grante.


c)      Ubytovanie

Ubytovanie si zariaďuje každý sám. Môže byť poskytnuté aj zahraničnou univerzitou, ale nie je to jej povinnosťou. (treba si poriadne prečítať webovú stránku zahraničnej univerzity)

Naše odporúčanie je ubytovanie si zaisťovať s dostatočným predstihom.


d)      Online jazyková podpora (Online Linguistic Support - OLS)

Každý vybraný študent musí absolvovať test jazykových znalostí (OLS), test sa robí pred odchodom na pobyt aj po príchode z pobytu.

Výzvu na absolvovanie online jazykového testu prostredníctvom portálu OLS obdržíš prostredníctvom emailu.

Výsledok neslúži na ovplyvnenie výberového konania. (nemusíš sa báť)

Viac informácií o teste OLS


e)      Uzatvorenie zmluvy o grante Erasmus+

Grant – finančný príspevok k výdavkom na pobyt v zahraničí – počítaj s tým, že ti nemusí pokryť všetky výdavky na pobyt

Dostaneš ho vyplatený na účet na pokyn pracovníka Oddelenia vonkajších vzťahov UCM

Pred uzatvorením zmluvy o grante je potrebné zaslanie (mailom) alebo osobné odovzdanie nasledovných dokumentov:

 • potvrdenie o prijatí na štúdium (Letter of Acceptance) spolu s informáciou o presnej dĺžke pobytu,
 • oboma stranami podpísanú kópiu/scan zmluvy o štúdiu (Learning Agreement) s vyplnenou časťou „Pred mobilitou“ (Before the Mobility),
 • kópiu/scan dokladu o zdravotnom poistení (Európsky preukaz zdravotného poistenia), poistenie liečebných nákladov u ktorejkoľvek komerčnej poisťovne (napr. ERAPO poistenie – ide o špecializované cestovné poistenie pre Erasmus+ mobility študentov, absolventov a zamestnancov VŠ. alebo cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže v poisťovni Groupama.)
 • doklad o absolvovaní vstupného on-line testovania jazykových vedomostí (Online Linguistic Support - OLS).

Na záver:

Už len zašleš zmluvu o grante 3 x vyplnenú a podpísanú (alebo osobne odovzdáš na oddelení vonkajších vzťahov UCM) pred odchodom na mobilitu.

Nezabudni sa nahlásiť na študijné oddelenie prostredníctvom tlačiva Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte, že ideš na Erasmus mobilitu.


4.     Počas pobytu:

Pre zmenu predmetov kontaktovať katedrového koordinátora.

Ak máš záujem o predĺženie pobytu otvor si dokument Usmernenie k predlžovanie Erasmus mobilít a v ňom si prečítaj podmienky predĺženia.

Žiadosť o predĺženie pobytu

5.     Po návrate z pobytu

 • Zašli na Oddelenie vonkajších vzťahov kópiu/scan potvrdenia o skutočnej dĺžke svojho pobytu (Confirmation of Stay)
 • Zašli na Oddelenie vonkajších vzťahov kópiu/scan výpisu absolvovaných predmetov a získaných kreditov (Transcript of Records)
 • do 30 dní od doručenia emailovej výzvy vyplň online záverečnú správu (EU Survery)
 • absolvovuj výstupný test jazykových znalostí prostredníctvom OLS (15 dní  pred ohláseným koncom mobility OLS sa ti sprístupní výstupný test)