doc. Ing. Stachová Katarína, PhD.

kontakt: tel. 033 556 56 35
e-mail: katarina.stachovajohn(zav.)doeucm.sk

Je absolventkou MTF STU so sídlom v Trnave, kde neskôr získala aj titul PhD. Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore manažment získala na Univerzite Komenského v Bratislave. Na VŠEMvs v Bratislave pôsobila ako vedúca Katedry manažmentu, pedagóg a člen Rady kvality. Jej pedagogická, vedecko-výskumná (medzinárodné projekty: CRANET, HPDCEEUS, MIGP a národné projekty: APVV, VEGA, IGP) a publikačná činnosť, v rámci ktorej sa aktívne angažuje sa orientuje na problematiku riadenia ľudských zdrojov, organizačnú kultúru a interkultúrny manažment v kontexte priemyslu 4.0. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 70 publikácií z ktorých je 25 indexovaných v medzinárodne uznávaných vedeckých databázach: CC, SCOPUS (h-index 6), WoS a členkou viacerých vedeckých rád medzinárodných vedeckých konferencií a časopisov. Je zakladateľkou Kariérneho centra JOBS4U. Jej spoločenské aktivity orientované mimo akademickej sféry sú zamerané na ochranu zvierat, od roku 2006 mesačne produkuje TV reláciu BEZBÚDOVCI, zameranú na pomoc psom bez domova.