Prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,

vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom COVID-19  je dôležité, aby ste si podali prihlášku cez elektronický portál (podrobné informácie sú uvedené nižšie - po rozkliknutí).

Uchádzač o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „UCM“) sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky, ktorú je možné podávať:

 • v elektronickej forme, (ďalej len "e-prihláška") sa podáva prostredníctvom webovej stránky univerzity - fakulty. E- prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

alebo

 • v písomnej forme – a to v mimoriadnych prípadoch (zahraničný študent, zlá dostupnosť k niektorým súčastiam výpočtovej techniky...) alebo ak nerozhodne rektor, príp. dekan inak.

Prihláška v elektronickej forme alebo v papierovej forme, ktorú si uchádzač na univerzitu, resp.  danú fakultu UCM už zaslal, je akceptovaná. V tomto prípade je potrebné, aby  si uchádzač skontroloval úplnosť podanej prihlášky podľa nižšie uvedených pokynov.

Odporúčame uchádzačom o štúdium sledovať webovú stránku univerzity, fakulty, inštitútu alebo ústavu, kde nájdu aktuálne informácie.

UCM odporúča, aby uchádzač prihlášky na štúdium zasielal v elektronickej forme podľa nižšie uvedeného postupu:

 1. Vyplniť elektronickú prihlášku.
 2. Stiahnuť známky z elektronickej žiackej knižky.
  V prípade, že uchádzač má na strednej škole tzv. elektronickú žiacku knižku,  má možnosť prevziať si svoje osobné údaje, známky z ASC Agendy. Ak vaša stredná škola nepoužívala elektronickú žiacku knižku alebo ste absolvovali zahraničnú strednú školu, alebo univerzite, resp. fakulta UCM nepožaduje známky z elektronickej žiackej knižky, študijné výsledky musíte nahrať ručne.
 3. Priložiť všetky prílohy k prijímaciemu konaniu ako skeny dokladov (napr. vysvedčenia, životopis, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie).
 4. Po maturite, prostredníctvom elektronickej prihlášky, znova stiahnite známky z elektronickej žiackej knižky a v prípade potreby priložte skeny iných relevantných dokumentov (napr. diplomy z celoštátnych súťaží, prehliadok SOČ) – podľa bližších pokynov univerzity, fakulty UCM.
 5. Uchádzači, ktorí už zmaturovali priložia k prijímaciemu konaniu skeny dokladov (maturitné vysvedčenie  a vysvedčenie za 1., 2., 3. a 4. ročník strednej školy , v 5 – ročnom štúdiu na strednej škole  vysvedčenia za 2., 3., 4. a 5. ročník strednej školy, maturitné vysvedčenie).
 6. Uchádzači, ktorí majú záujem o druhý stupeň vysokoškolského štúdia, priložia k prijímaciemu konaniu skeny dokladov - diplom o absolvovaní prvého stupňa VŠ štúdia, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu – podľa bližších pokynov univerzity, fakulty UCM.
 7. Uchádzači, ktorí majú záujem o tretí stupeň vysokoškolského štúdia priložia k prijímaciemu konaniu skeny dokladov - diplom o absolvovaní druhého stupňa VŠ štúdia, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, stručný  životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce, doklad o absolvovanej praxi (nie je povinný) – podľa bližších pokynov univerzity, fakulty UCM.
 8. Uhradiť poplatok.
 9. Pri elektronickom podaní prihlášky, obsahujúcej požadované prílohy, nie je potrebné zasielať na jednotlivé fakulty alebo univerzitu vytlačenú verziu papierovej prihlášky. Podrobné informácie sú uvedené nižšie. V prípade Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je však potrebné vytlačenú verziu papierovej prihlášky spolu s požadovanými prílohami zaslať. 
 10. V prípade podávania prihlášok na univerzitu, fakulty UCM  v písomnej forme je potrebné zaslať  spolu s požadovanými prílohami vytlačenú, podpísanú verziu papierovej prihlášky.
 11. Úradne overené kópie vysvedčenia (vysvedčení), prípadne ďalších relevantných príloh v súlade s požiadavkami príslušnej fakulty alebo univerzity, stačí predložiť najneskôr v deň zápisu.
 12. Pozvánka na prijímaciu skúšku (ak sa koná) a rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí budú zaslané poštou.

Poplatok za podanie elektronickej prihlášky oproti klasickej papierovej prihláške je zvyčajne nižší.

Nevyhnutnou podmienkou pre úspešne podanie e- prihlášky na univerzite resp. fakulte UCM, je vloženie všetkých požadovaných príloh najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok na UCM v Trnave a  e-prihláška musí byť uložená, nie evidovaná:

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Termín podania prihlášok:
- do 30. apríla 2020 - 1. kolo Bc., Ing., Mgr.
- do 14. augusta 2020 - 2. kolo Bc., Ing., Mgr.
- do 12. júna 2020 - PhD.
- do 28. augusta 2020 - 2. kolo PhD.
Bez prijímacej skúšky (Bc. a Mgr
Bez prijímacej skúšky (Bc. a Mgr.),  výberové konanie - pohovor (PhD.): TU
Ponuka akreditovaných študijných programov: TU
Povinné prílohy pre prijímacie konanie na AR 2020/2021: TU

FILOZOFICKÁ FAKULTA
Termín podania prihlášok:
- do 31. mája 2020 - 1. kolo Bc., Mgr.
- do 31. júla 2020 - 2. kolo Bc., Mgr.
- do 31. júla 2020 - PhD. + témy dizertačných prác TU (Stiahni ZIP)
Bez prijímacej skúšky (Bc. a Mgr.), výberové konanie - pohovor (PhD.): TU
Ponuka akreditovaných študijných programov: TU
Povinné prílohy pre prijímacie konanie na AR 2020/2021TU

FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
Termín podania prihlášok:
- do 24. apríla 2020 - Bc. denné ŠP
- do 31. augusta 2020 - Bc. externé ŠP
- do 31. mája 2020 - Mgr.
- do 9. júla 2020 - PhD.
Prijímacia skúška (Bc. a Mgr.), výberové konanie - pohovor (PhD.): TU
Ponuka akreditovaných študijných programovTU
Povinné prílohy pre prijímacie konanie na AR 2020/2021TU

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED
Termín podania prihlášok:
- do 26. júna 2020 - Bc., Mgr., PhD.
- do 11. septembra 2020 – 2. kolo Bc.
- do 25. augusta 2020 – 2. kolo Mgr., PhD.
Bez prijímacej skúšky (Bc. a Mgr.), výberové konanie - pohovor (PhD.): TU
Ponuka akreditovaných študijných programovTU
Povinné prílohy pre prijímacie konanie na AR 2020/2021TU

INŠTITÚT FYZIOTERAPIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE
Termín podania prihlášok:
- do 30. apríla 2020 - Bc.
- do 31. augusta 2020 - Mgr.
- do 31. augusta 2020 - Bc. – 2. kolo – len Rádiologická technika
- do 25. septembra 2020 - Bc. – 2. kolo – len Fyzioterapia – externé št. (Bc.)
Prijímacia skúška Fyzioterapia – denné št. (Bc.): TU
Bez prijímacej skúšky Fyzioterapia – externé št. (Bc.): TU
Bez prijímacej skúšky Rádiologicka technika – denné/externé št. (Bc.): TU
Bez prijímacej skúšky Fyzioterapia – denné/externé št. (Mgr.): TU
Bez prijímacej skúšky Fyzioterapia – externé št. 2. kolo (Bc.): TU

Ponuka akreditovaných študijných programovTU
Povinné prílohy pre prijímacie konanie na AR 2020/2021TU

ÚSTAV OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI (do 30.6.2020), INŠTITÚT MANAŽMENTU (od 1.7.2020)
Termín podania prihlášok:
- do 30. júna 2020 - Bc.
- do 31. augusta 2020 - Bc. – 2. kolo Bc.
Bez prijímacej skúšky (Bc.): TU
Ponuka akreditovaných študijných programovTU
Povinné prílohy pre prijímacie konanie na AR 2020/2021TU

Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje a  vyplní e – prihlášku v súlade s požiadavkami univerzity, resp fakulty UCM v Trnave.

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej vysokej škole. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzači, ktorí absolvovali štúdium alebo jeho časť v zahraničí (okrem uchádzačov, ktorí absolvovali štúdium v ČR), sú povinní predložiť doklad o rovnocennosti dokladov o vzdelaní v termíne stanovenom univerzitou alebo príslušnou fakultou UCM.

Uznávanie úplného stredného a úplného stredného odborného vzdelania na účely pokračovania v štúdiu (v prvom stupni štúdia, prihlásenie sa na bakalárske študijné programy) je v kompetencii okresného úradu odboru školstva v sídle kraja.

Pokiaľ má žiadateľ záujem o uznanie dokladu o vzdelaní na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu v konkrétnom študijnom odbore alebo má doklad o vzdelaní z iného štátu (ktorý nie je členom Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a Slovenská republika s ním nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu), o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu, požiada o uznanie svojich dokladov príslušnú uznanú vysokú školu, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch. Viac TU.

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.

V prípade nejasností, dotazov a poskytnutie pomoci, prosím, kontaktujte pracovníčky jednotlivých študijných oddelení podľa fakúlt, inštitútu alebo ústavu:

Kontakty:

Filozofická fakulta UCM: studijne_ffjohn(zav.)doeucm.sk, 033 5565 216, 033 5565 217
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM: studijne_fmkjohn(zav.)doeucm.sk, 033 55 65 416, 033 55 65 417, 033 5565 418
Fakulta prítodných vied UCM: studijne_fpvjohn(zav.)doeucm.sk, 033 5565 316 033 5565 117
Fakulta sociálnych vied UCM: studijne_fsvjohn(zav.)doeucm.sk, 033 55 65 516, 033 5565 517, 033 5565 518
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM: studijne_ifblrjohn(zav.)doeucm.sk, 033 5565 116, 033 5565 117
Ústav občianskej spoločnosti UCM: studijne_uosjohn(zav.)doeucm.sk, 033 5565 117

Centrum informačno-komunikačných technológií: elena.marcanovajohn(zav.)doeucm.sk, 033 5565 197

Sledujte prosím nižšie uvedené dodatky, zmeny, doplnenia k prijímacím konaniam na jednotlivých súčastiach UCM
Ponuka doktorandských študijných programov FPV UCM spolu s témami dizertačných prác pre prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021

Ďalšie  informácie:

Štúdium na fakultách a inštitúte UCM v Trnave  sa realizuje v 3 stupňoch:
1. stupeň - bakalársky študijný program
2. stupeň - magisterský študijný program
3. stupeň - doktorandský študijný program

1. stupeň:  BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 3 alebo 4 roky. Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky - obhajoby bakalárskej práce, prípadne ďalšej štátnej skúšky z predmetov.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár" (v skratke „Bc.").
Absolvent bakalárskeho študijného programu môže pokračovať v druhom stupni štúdia alebo ísť pracovať do praxe.

2. stupeň:  MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Absolventi študijného programu druhého stupňa získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Štandardná dĺžka štúdia je 2, 2,5 resp. 3 roky. Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky - obhajoby diplomovej práce, prípadne ďalšej štátnej skúšky z predmetov. Absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu (ďalej len „magisterské štúdium") sa udeľuje akademický titul „magister" (v skratke „Mgr.").
Absolvent tohto stupňa štúdia môže pokračovať v treťom stupni štúdia alebo odísť do praxe.
(Pozn: Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister" alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore)

3. stupeň:  DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3, resp. 4 roky a v externej forme 5 rokov. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD.").