Ústav občianskej spoločnosti

Ústav vznikol 2. júla 2018 zriaďovacou listinou ako celouniverzitné pracovisko bez právnej subjektivity priamo podriadené rektorovi UCM v Trnave. Ústav sa riadi Štatútom Ústavu občianskej spoločnosti, ktorý bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte UCM dňa 19. júna 2018. Štatút vstúpil do platnosti dňom podpisu rektora UCM s účinnosťou od 2. júla 2018.

Riaditeľ ÚOS za svoju činnosť zodpovedá priamo rektorovi UCM a patrí medzi vedúcich zamestnancov UCM.

Pôsobenie ÚOS v rámci celouniverzitnej  organizačnej štruktúry je podmienené záujmami programového vyhlásenia vlády SR na nadchádzajúce obdobie. Súčasťou programového vyhlásenia vlády SR je deklarovanie a potreba posilniť súdržnosť spoločnosti, zvýšiť kvalitu života občanov, priblížiť výkon moci v štáte obyvateľom, zlepšiť služby poskytované verejným sektorom obyvateľstvu, zabezpečiť bezporuchové fungovanie režimu právneho štátu, dbať na dodržiavanie a ochranu ľudských a menšinových práv, obmedzovať korupciu,  klientelizmus, posilňovať transparentnosť v politike a verejnom živote, bojovať proti extrémizmu a bezpečnostným hrozbám, prejavom diskriminácie a pod.

ÚOS UCM v Trnave je progresívne pracovisko interdisciplinárneho charakteru. Jeho  úlohou je vytvoriť rámec pre medziodborovú spoluprácu v oblasti výskumu  a vzdelávania na celouniverzitnej úrovni.