Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Bench-top EPR-5000 spektrometer súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku
Čo v sebe skrýva nenápadná krabička vážiaca 40 kg? Je to moderný stolový spektrometer elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) naplnený modernými technológiami.
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú zameraním určené na podporu výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu.
čítať viac
Vedec roka 2019 - RNDr. Rajnák Cyril, PhD., PhD.
Mimoriadny vedecký úspech absolventa UCM.
čítať viac
APVV projekt riešený UCM vyhodnotený ako vynikajúci
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila brožúru o ukončených projektoch APVV s vynikajúcou úrovňou v r. 2018: https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html
čítať viac
Medzinárodná CENA L'Oréal UNESCO PRE ŽENY VO VEDE 2021
L'Oréal UNESCO vyznamenáva každý rok 5 významných vedkýň z 5 regiónov sveta.
čítať viac
Opatrenia agentúry APVV k projektom
V súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijíma nasledovné opatrenia k riešeniu projektov.
čítať viac
Výzva č. 5 Interreg
Dňa 08. 01. 2020 bola vyhlásená Výzva č. 5 Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na podávanie projektov slovensko – českej cezhraničnej spolupráce.
čítať viac
Fond pre podporu výskumu (FPPV) - výzva na predkladanie žiadostí
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
Vyhlásenie súťaže pre vedkyne
Dňa 1. januára 2020  bolo otvorené prihlasovanie do štvrtého ročníka súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede, ktorá môže byť zaujímavá pre vedkyne. Súťažiť sa bude opäť v dvoch kategóriách: kategória žien- vedkýň do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane). Víťazka každej kategórie z...
čítať viac
Informačný deň programu Horizont 2020
Dňa 13. novembra 2019  (od 8:30)  vás Kancelária Národných kontaktných bodov pozýva na podujatie venované posledným výzvam Programu HORIZONT 2020 v oblastiach:
​· Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,  výskum v oblasti  vôd a biohospodá...
čítať viac
Grantová výzva - Úrad podpredsedu vlády SR
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil dňa 23.09.2019 výzvu č. OPII-2019/7/10-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správ...
čítať viac
Verejná výzva na projekty APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu...
čítať viac