Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

UCM v boji proti COVID-19
Vedci nielen z celého sveta, ale aj náš spolupracovník Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. z Fakulty prírodných vied sa úspešne zapája do výskumu aspektov súvisiacich s podstatou koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19.
čítať viac
TVT 2020 - 9.11. - 15.11.2020
Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
čítať viac
Výzva na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 59 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozp...
čítať viac
Výzva - INTERREG
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 15.10.2020 výzvu na predkladanie...
čítať viac
Kick-off meeting k Horizon Europe na 2021-2027 - pozvánka
Cieľom tohto podujatia bude predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií.
čítať viac
Výzva Digital Life Sciences
Účelom tejto otvorenej výzvy je podporiť rozvoj širokej škály projektov, ktoré prispejú k dlhodobým cieľom rozvoja otvoreného digitálneho priestoru pre údaje a nástroje v biologických vedách, podpory interdisciplinárnej spolupráce a pokroku v oblasti rozsiahleho výskumu. Vše...
čítať viac
Otvorenie výzvy v rámci H2020 (ekológia, životné prostredie)
Štruktúra výzvy „GreenDeal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve (tri) horizontálne oblasti (posilňovanie vedomostí, posilňovanie právomocí občanov a medzinárodná spolupráca), ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblast...
čítať viac
Nobelovu cenu za chémiu dostali biochemici
Význam biochémie dokazuje aj najnovšie ocenenie biochemičiek významným ocenením - Nobelovou cenou. Nobelovu cenu za chémiu za rok 2020 získali americká biochemička Jennifer Doudnová a francúzska biochemička Emmanuella Charpentierová, a to za vývoj metódy genetického inžinier...
čítať viac
Výzva na podávanie projektov - FOND NA PODPORU VÝSKUMU UCM
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí – projekty APVV
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020.
čítať viac
Horizon Europe – predstavenie programu
Dňa 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 sa  online formou bude konať národné informačné podujatia zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programupre výskum a inovácie – Horizon Europe.
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí – Národný štipendijný program
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.
čítať viac