background-pattern-full-black

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.

Univerzitná profesorka, doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD. (*1976), pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM od roku 2000. Je riaditeľkou Centra psychologického výskumu a poradenstva UCM. Zaoberá sa problematikou psychologických ťažkostí v detstve a dospievaní a tiež biologickými základmi ľudského správania.

„Učiť sa ako zvládať záťaž, manažovať stres a vytvárať si zdravý sebaobraz, sú kľúčové zručnosti, ktoré by sme mali deťom pomáhať budovať od útleho veku.“

V roku 2018 zahájila Katedra psychológie FF UCM v spolupráci s UK v rámci projektu APVV („Sebapoškodzovanie: vymedzenie, prevalencia, ovplyvňujúce faktory a implikácie pre klinické intervencie“) výskum zameraný na sebapoškodzovanie adolescentov. Ide o mimoriadne rizikové a návykové správanie, pri ktorom dochádza k úmyselnému sebazraňovaniu jedinca. Päťročný zber dát v teréne poukázal na masívny výskyt tohto maladaptívneho správania (opakovane sa sebapoškodzuje 45,5% adolescentov), ktoré, okrem iných negatívnych dôsledkov, nesie so sebou vysoké riziko výskytu samovrážd.

Z najdôležitejších zistení vyplýva, že adolescenti sebapoškodzovanie používajú ako maladaptívnu copingovú stratégiu zvládania stresu, psychických ťažkostí a problémov, a to najmä prípadoch, kedy trpia narušeným sebaobrazom (ťažkosti v oblasti sebaakceptácie či vysokých nárokov na seba samého). Z hľadiska prevencie sa preto ukazuje ako mimoriadne dôležité, aby sa deti učili budovať kľúčové zručnosti, ktoré im umožnia lepšie zvládať záťaž, manažovať stres a vytvárať si zdravý sebaobraz.

Výsledky komplexného a jedinečného výskumu, ktorý integruje teoretické východiská ako i výskumné zistenia, možno nájsť v monografii: Démuthová, S. (2022). Sebapoškodzovanie v adolescencii. Bratislava : Veda.