background-pattern-full-black

Akademický senát UCM

Akademický senát je najvyšším orgánom akademickej samosprávy UCM. Právne postavenie a pôsobnosť AS je upravená v § 8 a § 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.